Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 22-09-11, 21:48 #1
ahmetterzi ahmetterzi çevrimdışı
Varsayılan Gıda üretim tesisi kurmak için gerekli prosedürler


5179 sayılı kanun ile gıda üreten işletmelere çalışma izni ve gıda sicili belgesi ile ürettikleri her ürün grubu için üretim izin belgesi alması zorunluğu getirilmişti. 13.06.2010 tarih ve 26710 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu iki belge kaldırılmış olup, yerine Gıda işletmelerine Kayıt ve Onay zorunluluğu getirilmiştir. 5996 sayılı kanunun 30. maddesi aşağıdaki gibidir:
İşletmelerin kayıt ve onayı
MADDE 30- (1) Bu Kanun kapsamındaki gıda ve yem işletmelerinden onaya veya kayıt işlemine tâbi olanlar ile onay ve kayıt işlemlerine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir. Onaya tâbi işletmeler için, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alınması zorunludur. Kayıt işlemine tâbi işletmeler, faaliyetleri ile ilgili işletme kayıtlarını Bakanlığa yaptırmak zorundadır.
(2) Bakanlık, onaya tâbi bir işletmenin ilgili mevzuatta belirlenen şartlara uygun faaliyette bulunmadığının belirlenmesi durumunda, bu işletmenin faaliyetini durdurur, bu faaliyetle ilgili onayı geçici olarak askıya alır. Askıya alma süresi, belirlenen eksikliklerin tamamının giderilmesine kadar devam eder. Bu eksikliklerin askıya alma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde karşılanmaması durumunda onay Bakanlıkça iptal edilir.
(3) Gıda ve yem işletmecisinin, faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını durdurması durumunda, bu durumun üç ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde Bakanlığa bildirimde bulunulmadığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyetle ilgili onay veya kayıt Bakanlıkça iptal edilir.
(4) Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
Yukarıdan da anlaşılacağı gibi bazı işletmeler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına sadece kayıt olurken, bazıları ise Bakanlıktan onay almak zorunda. Fakat 30. maddenin 4. fıkrasında bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir denmektedir. Yani hangi işletmelerin kayıt, hangilerinin onay kapsamında olduğu açıklanmamıştır. Bu kanun ile ilgili yönetmelikler henüz çıkmamış olup, 5179 sayılı bir önceki kanuna istinaden çıkarılan “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik”in uygulanmasına devam edilmektedir. Yeni kanuna göre yönetmelik çıkarıldığında ise Avrupa Birliği’nde olduğu gibi, hayvansal kökenli gıda üreten işletmelere onay zorunluluğu getireleceği, diğerlerinin ise sadece kayıt kapsamında kalacağı düşünülmektedir. Şu anda eski yönetmelik hükümlerine göre “Çalışma İzni” ve “Gıda Sicili” belgeleri verilmeye devam edilip, her üretilecek ürün grubu için “Gıda Üretim İzni” belgesi verlmemektedir. Yeni yönetmelik çıktığında ise bu belgeler kaldırılarak 5996 sayılı kanunun 30. maddesinde geçen “Gıda İşletmesi Onay” ve “Gıda İşletmesi Kayıt” belgeleri verilmeye başlanacaktır.
AB (avrupa Birliği)’nde hayvansal kökenli gıda üreten işletmeler (Kanatlı eti, Kırmızı et, Salam, Sucuk vs.) üretime geçmeden önce onay almak zorundadır. Bunların dışındakiler ise sadece ilgili Bakanlığa kayıt olarak üretim yapabilmektedirler.
Mevzuatın şu anki durumu ile ilgili bilgi verdikten sonra, uygulanan prosedürler hakkında bilgi vermeye devam edelim.
Kırmızı ve kanatlı eti parçalama tesisleri, sucuk, salam, sosis vs. gibi et ürünleri üreten işyerlerine İGTHM (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri) tarafından öncelikle “Çalışma İzni” verilmekte, daha sonra ise “Gıda Sicili belgesi” verilmektedir.
Bunlar haricinde kalan diğer üretim tesislerine ise sadece “Gıda Sicili” belgesi düzenlenmektedir.
Daha önce bu belgeler haricinde, üretilen her ürün grubu için “Üretim İzni” verilmekte idi. 5996 sayılı Kanun ile bereber bu belge kaldırılmış bulunmaktadır.
Yukarıda anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere, İGTHM ile ilgili prosedürleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi, Kırımızı ve Kanatlı eti parçalama tesisleri, sucuk, salam, sosis üreten işyerlerine uygulanan prosedür, ikincisi ise bunlar dışında kalanlara uygulanan prosedür. Aşağıda bunları ayrı ayrı başlıklar altında ele alacağız.

KIRMIZI ve KANATLI ETİ PARÇALAMA TESİSLERİ, SUCUK, SALAM, SOSİS GİBİ ÜRÜNLER ÜRETEN İŞYERLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER
Bu tesislere, yukarıda da belirttiğimiz gibi öncelikle Çalışma İzni düzenlenmektedir. Bu işletmelere Çalışma İzni verilmesi işlemleri, “[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]” ve “[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]” hükümlerine göre yürütülmektedir.
Bu işletmeler için İGTHM’ne aşağıdaki evraklarla başvurmak gerekmektedir.
1- Dilekçe
2-Beyanname (Örnekleri için [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]. Not: Kırmızı et ve kanatlı için ayrı beyannameler olduğuna dikkat ediniz).
3-Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı nüshası (Elde mevcut değilse Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilebilir)
4-İmza Sirküleri sureti
5-Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası (Belediye sınırları içinde Belediyeden, Belediye sınırları dışında Özel İdare Müdürlüğünden alınabilir)
6- Kapasite Raporu (Bağlı bulunulan meslek odasından alınır. Örneğin Ticaret Sanayi odası, Esnaf Sanatkarlar Odası vs. gibi.)
7- Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge.

Bu belgelerden bazılarını açıklamaya çalışalım;
Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı : Bu belge, üretim tesisi Belediye sınırları içinde ise belediyeden alınmalıdır. Kendi aralarında birinci, ikinci ve üçüncü sınıf diye ayrılmaktadır. Birinci sınıflar Büyük Şehir Belediyeleri veya İl Belediyelerince verilirken, diğerleri ilçe belediyelerinden alınabilmektedir. Bu konuda belediyelerin ruhsatlandırma müdürlüklerinden ayrıntılı bilgi alınabilir. Üretim tesisi, belediye sınırları dışında ise İl Özel İdare Müdürlüklerine başvurularak alınmalıdır. Prosedürü biraz daha yavaş olan bir süreç olduğundan, zaman kaybetmeden başvurulması önem arz etmektedir. Bu belgede dikkat edilecek hususlar şunlardır;
-Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı üzerindeki firma ünvanı, sahibi, adresi ve faaliyet konusu bölümleri doğru olmalı ve Kapasite Raporu ile birebir örtüşmelidir. Yani iki belgenin de aynı adresteki aynı işletmeye düzenlendiği açıkça belli olmalıdır.
-Faaliyet konusu kısmına mutlaka ve mutlaka üretilecek ürünün konusu veya ileride üretilmesi planlanan ürün gruplarının konusu açıkça yazılmalıdır. Örneğin; hem Kırmızı et hem de kanatlı eti parçalayacak bir işletmenin GSM ruhsatında faaliyet konusu “Kırmızı ve Kanatlı eti Parçalama” diye belirtilmelidir, belirtilmez ise hangisi belirtilmiyorsa o ürün için Gıda Sicili düzenlenemez ve dolayısı ile o faaliyet konulu ürünler üretilemez. Ayrıca Sucuk, salam vs. üretilecekse veya ileride bunların üretimi planlanıyorsa mutlaka faaliyet konusunda belirtilmelidir. Aksi taktirde çok emek harcanan bu belge için baştan bütün prosedürleri tekrarlamak gerekebilir.
Kapasite Raporu : Bu belge, bağlı bulunulan meslek odasından alınabilir. Yalnızca Ticaret ve Sanayi Odaları yufka imalathanesi, fırın gibi küçük işletmelere bu belge yerine “Ekspertiz Raporu” düzenleyebilmektedir. Diğer odalar ekspertiz raporu düzenleyemeyip, ancak Kapasite raporu düzenleyebilmektedir. Kapasite Raporu Odalar Borsalar birliğinden onaylı olmalıdır. Bu nedenle raporun süreci biraz uzun sürmektedir. Ekspertiz raporu ise Ticaret Sanayi Odalarından kısa sürede alınabilmektedir.
Bu belgede dikkat edilmesi gereken noktalar ise; Firma ünvanı, sahibi, adres bilgileri gibi bilgiler GSM ruhsatı ile birebir örtüşmelidir. Son geçerlilik tarihi kesinlikle belirtilmeli, çalışan sayısı ve üretilen ürün grupları ve miktarları açık bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca makinelerin toplam gücü ve çalışan sayısı da açıkça belirtilmelidir. Bu raporda belirtilen makine gücü ve çalışan sayısına bakılarak sorumlu yönetici istihdam edilmek zorunda olunup olunmadığı konusunda karar verilmektedir.
Sorumlu Yönetici ve Belgeleri : Bir gıda işletmesinde sorumlu yönetici çalıştırılmak zorunda olunup olunmadığı, çalıştırılacaksa hangi meslek gruplarından sorumlu yönetici bulundurulması gerektiği ile ilgili hususlar 5996 sayılı kanunun EK-1′inde yer alan GIDA VE YEM İŞLETMELERİNDEN ÜRETİMİN NEVİNE GÖRE PERSONEL ÇALIŞTIRMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELER VE BU İŞLETMELERDE ÇALIŞABİLECEK MESLEK MENSUPLARI başlıklı tabloda açıkça belirtilmiştir. Söz konusu tablo için [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] Sorumlu yöneticinin diploma fotokopisi ve meslek odası var ise, meslek odasından alacağı Sorumlu Yöneticilik Belgesini, Noter Sözleşmesi ekine iliştirmek gerekmektedir. Noter sözleşmesinde belirtilen adres ve firma ünvanı gibi bilgiler GSM ruhsatındaki ve Kapasite Raporundaki bilgilerle örtüşmelidir, ayrıca sorumlu yöneticinin çalışma gün ve saatleri de sözleşmede belirtilmelidir. Biyolog, su ürünleri mühendisleri gibi meslek gruplarının odaları bulunmamaktadır.
Tüm bu belgeler bir klasöre sırası ile konularak İGTHM’ ne başvurulur, İl Müdürlüğü öncelikle dosyayı inceler, dosya incelemesi olumlu ve eksiklik yok ise İl Müdürlüğü Gıda Kontrolörlerince üretim tesisinde incelemelerde bulunulur. Bir gıda işletmesinin taşıması gereken asgari teknik- hijyenik şartları yerine getiren üretim tesisine denetim rapor ve formu tutulur ve “Çalışma izni Belgesi” ile “Gıda Sicili Belgesi” düzenlenir. İşyerinde teknik-hijyenik açıdan eksik tespit edilir ise tutanakla belirlenir ve düzeltilmesi için tesise süre verilir. Eksikliklerin tamamlanmasına müteakip tekrar denetim ve incelemelerde bulunulur, uygun ise belgeler düzenlenir.
Bu başlık altında ele aldığımız gıda üretim tesislerinde (Kırmızı ve kanatlı parçalama tesisleri, sucuk, salam, sosis gibi ürünler üreten işyerleri) depoların yanında (ham madde ve mamul madde) +4°C soğutma yapan otomatik kayıtlı soğuk hava depoları gerekmektedir. Eğer hem kırmızı, hem de kanatlı eti işlenecek ise her birine ayrı ayrı ikişer tane (2 adet hammadde için, 2 adet mamul madde için) toplam 4 adet +4°C’ lik soğuk depo gerekmektedir. Ayrıca donmuş ürün üretiliyor ise -40°C şoklama ünitesi ve -18°C dondurucu ünitelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

KIRMIZI ve KANATLI ETİ PARÇALAMA TESİSLERİ, SUCUK, SALAM, SOSİS GİBİ ÜRÜNLER ÜRETEN İŞYERLERİ HARİCİNDEKİ TESİSLER İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER
Bu grup gıda üretim tesislerinin izin işlemlerinde ise yukarıda belirttiğimiz belgelerden sadece 2. maddede belirtilen beyannameye ihtiyaç duyulmamaktadır. Yani dosya şu belgelerden oluşmalıdır:
1- Dilekçe
2-Şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı nüshası (Elde mevcut değilse Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilebilir)
3-İmza Sirküleri sureti
4-Gayrı Sıhhi Müessese Ruhsatı veya noter onaylı nüshası (Belediye sınırları içinde Belediyeden, Belediye sınırları dışında Özel İdare Müdürlüğünden alınabilir)
5- Kapasite Raporu (Bağlı bulunulan Meslek odasından alınır. Örneğin Ticaret Sanayi odası, Esnaf Sanatkarlar Odası vs. gibi.)
6- Sorumlu Yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge.

Tüm bu belgeler bir klasöre sırası ile konularak İGTHM’ ne başvurulur, İl Müdürlüğü öncelikle dosyayı inceler, dosya incelemesi olumlu ve eksiklik yok ise İl Müdürlüğü Gıda Kontrolörlerince üretim tesisinde incelemelerde bulunulur. Bir gıda işletmesinin taşıması gereken asgari teknik- hijyenik şartları yerine getiren üretim tesisine denetim rapor ve formu tutulur ve “Gıda Sicili Belgesi” düzenlenir. İşyerinde teknik-hijyenik açıdan eksik tespit edilir ise tutanakla belirlenir ve düzeltilmesi için tesise süre verilir. Eksikliklerin tamamlanmasına müteakip tekrar denetim ve incelemelerde bulunur, uygun ise belgeler düzenlenir.

Uyarı : Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-02-16, 00:32 #2
fasuto53 fasuto53 çevrimdışı
Varsayılan C: Gıda üretim tesisi kurmak için gerekli prosedürler


5179 sayılı kanun kapsamında ve Avrupa Standarlarına uyumlu üretim tesislerinin kurulumu için danışmanlık hizmeti ve mühendislik desteği ile tüm tesisin kurulumu konusunda sizlere yardımcı olabiliriz.

Gıda tesisi kurulumu konusunda danışmanlık ve mühendislik destek sağlayan firmamız Füzyon Makina bu konuda tüm deneyimlerini tesis kurulumu yaptırmak isteyen yatırımcılarla paylaşıyor. Gıda sektörünün yanında, ilaç, kimya ve diğer özel üretimlerde de mühendislik çözümleriyle Türkiye'de üretim teknolojisiyle firmamız bir çok ilke imza atmıştır. [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] web sayfamızı ziyaret ederek bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Yatırım sürecinizi fizibilite çalışmalarından üretim tesisinize, dolum ve paketleme istasyonlarına kadar her aşamasında destek vermekteyiz.

Mesajı son düzenleyen fasuto53 ( 19-02-16 - 00:37 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
gıda danışmanı, gıda sicili, gıda üretim tesisi kurmak, işyeri kayıt, işyeri onay

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 01:27
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015