Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 09-03-09, 18:03 #1
ozabd ozabd çevrimdışı
Varsayılan Yürütmeyi durdurma istemine red kararına itiraz


2007 aralık ayında sözleşmeli öğretmen olarak atandım. Tüm evraklarımla birlikte ilçe MEM'e müracat ettim. Formasyon belgem olmadığı söylenerek göreve başlatılmadım. Daha sonra Hizmetiçi eğitim dairesi Formasyon kursuna çağırdı. Kursa bir hafta katıldım; fakat halen görev yapan bir personel olmadığım için kursla ilişiğim kesildi.
Ben de göreve başlama isteğimi belirten bir dilekçeyle MEM'e başvurdum. Formasyon belgem olmadığı için göreve başlatılamayacağım söylendi.İdare mahkemesinde yuürütmeyi durdurma ve tüm haklarımın iadesi yönünde açtığım davada Yürütmeyi durdurma kararına ret cevabı verildi.
İl MEM'in ve Bakanlığın yapmış olduğu savunmalarda her şeyin usulne uygu gerçekleştiği belirtilmiş, yani atanmamda herhangi bir usulsüzlük olmadığı açıklanmış, ısrarla formasyon belgesi getirmem gerektiği vurgulanmış. Halbuki kendi açıklamalarında da benim Formasyonsuz bir şekilde ikinci öncelikten atandığım belirtilmiş olduğu halde mahkemenin yürütmenin retti yönünde karar vermesi garip değilmi.
Şimdi ne yapabilirim?..Yürütmenin rettine itiraz etmek istiyorum, aşağıdaki dilekçeyi yazdım. Bundan sonra olabileceklere ve yapmam gerekenlerle ilgili paylaşımlarınızı bekliyorum. Bide bu saatten sonra avukat atasam yada duruşma istesem yapılabilir mi?

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
SUNULMAK ÜZERE
İSTANBUL 1. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
DOSYA NO : 2008/1689
İTİRAZ EDEN
(DAVACI) : Kadriye ÖZ (TC. Kimlik No: 44534035794 )
Yunusemre Mah. 1389. Sk. No: 49/8 Gaziosmanpaşa/İSTANBUL

KARŞI TARAF
(DAVALI) : İstanbul Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
T. TARİHİ : 07.03.2009
İ. K O N U S U : İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 2008/1689 sayılı dosyasında verilen yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararına karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR


1-Gerek Milli Eğitim Bakanlığının 1. Savunmasından gerekse İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cevap Yazısından da anlaşılacağı üzere, Başvurumun 2007-2 Öğretmenlik için Başvuru ve Atama kılavuzunda yer alan koşullar çerçevesinde yapıldığı görülmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007-2 Öğretmenlik için Basuru ve Atama Kılavuzun 5. Maddesinde yer alan "Öğretmenliğe Kaynak Programlar" başlığında yer verilmektedir ki: "Yükseköğretim kurumlarının hangi programlarından mezun olanların, hangi alanların öğretmenliğine atanabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunun 12/07/2004 tarih ve 119sayili Kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir.” Bu çizelgede "Bilgisayar alanında bilgisayar mühendisliği yanında (*). açıklamasında Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurul (YÖK) işbirliği ile açılan/AÇILACAK olan Ortaöğretim Alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans yada formasyon programını basarıyla tamamlayanlar" hükmü yer almaktadır.
Atamam da bu doğrultuda 2. ÖNCELİK (FORMASYON KURSUNA ALINACAK) olarak yapılmıştır. Bu, göreve başlatıldıktan sonra açılacak formasyon kursunu başarıyla tamamlama şartı getirmektedir. İdare beni göreve başlatmayarak formasyon kursunu başarıyla tamamlama imkanı vermemiştir.
2- İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cevap Yazısında istenilen belgelerin süresi içinde ibraz edilmediği ileri sürülmüştür.Bu belgeler Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007-2 Öğretmenlik için Basuru ve Atama Kılavuzunda aşağıdaki şekilde belirtilmiştir :
“9.1. Göreve Başlama Esnasında İstenecek Belgeler:
Başvuruda istenen belgelerle birlikte;
a) KPSSP10 Sonuç Belgesi (aslı ya da bilgisayar çıktısı),
b) Son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,
c) Son altı ay içinde alınmış Sağlık Kurulu Raporu,
d) Onaylı Elektronik Başvuru Formu,
e) Mal Bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir).”
Yukarıda sayılan belgelerin tamamını ibraz ettiğim dava dilekçemde ve eklerinde görülmektedir. Eksik Belge olarak gösterilen formasyon belgesinin , başvuru esnasında “formasyon belgesi var” şıkkını işaretlemediğim için benden göreve başlama esnasında istenmesi yanlıştır. Görüleceği üzere atamam 2. ÖNCELİK (FORMASYON KURSUNA ALINACAK) olarak yapılmıştır. Bu da başvuru esnasında formasyon belgesinin “başvuru esnasında istenen belgeler “ arasında olmadığını göstermektedir.
Milli Eğitim Bakanlığının 1. Savunmasında “Davacı 2007-2 Kadrolu ve Sözleşmeli Öğretmen atama ve görevlendirme başvurusunu Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007-2 Öğretmenlik için Başvuru ve Atama Kılavuzda yer alan koşullar çerçevesinde 05-12 Aralık 2007 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olarak, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 2007-2 Öğretmenlik için Başvuru ve Atama Kılavuz’un "Öğretmenlik için Aranılan Genel ve Özel Şartlar" baslıklı 3.maddesinin 3.11 alt maddesinde yer alan "Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP10) 'nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak" esasına uygun olarak, 2008 Kamu Personeli Seçme Sınav Sonucuna göre (KPSSP10 86,995 puaniyla) başvurusunu gerçekleştirmiş bulunmaktadır.” ibaresiyle yapılan başvurunun 2007-2 Öğretmenlik için Başvuru ve Atama kılavuzunda yer alan koşullar çerçevesinde yapıldığı belirtilmektedir.
3- Milli Eğitim Bakanlığının 1. Savunmasında “İstanbul Valiliği İstanbul Valiliğinin 22/09/2008 tarihli ve 96601 sayılı yazısında davacının Bakanlığımız Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığının 16/06/2008-01/08/2008 tarihinde Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde 853 numaralı Pedagojik Formasyon Kursuna katılması istendiğini ve davacının bu kursa bir müddet devam ettikten sonra fiilen görev yapan bir personel olmadığı gerekçesiyle kursla ilişiği kesildiğinin ekteki tutanaktan anlaşılmış olduğunu bildirilmiş ve ilgilinin atamasının iptal edilmesi hususunda gereğini rica etmiştir.” ibaresi bulunmaktadır. Buradan da anlaşıldığı üzere kursa gönderilen diğer kursiyerler formasyon belgesi olmadan göreve başlamış ve idarenin yaptığı yanlış işlem sonucunda göreve başlatılmadığım için kurs ile ilişiğim kesilmiştir. Diğer kursiyerlerin formasyon belgeleri olmadan göreve başlatılmaları ve daha sonra acılan formasyon kursuna gönderilmeleri ile benim formasyon belgem olmadığı için göreve başlatılmadan kursa gönderilmem işleminin hukukun eşitlik ilkesine aykırı olduğu açıkça görülmektedir.

Atamamın tebliğinden sonra kanunda öngörülen süre içinde istenen tüm belgelerle birlikte başvuru yapmama rağmen formasyon belgem olmadığı gerekçe gösterilerek göreve başlatılmamam , önce formasyon kursuna giderek formasyon belgesini alman gerekir denilerek gönderildiğim kurs ile ilişiğimin kesilmesi ve benimle aynı atama döneminde atananlardan formasyon belgesi olmayanların göreve başlatılarak gönderildikleri formasyon kursunu tamamlamaları hukukun eşitlik ilkesine aykırıdır.

4-Atamam yapılan Bayrampaşa Nail Reşit İlköğretim okuluna başka bir öğretmen atanabileceği için bu okulda göreve başlama hakkım elimden alınmış olacaktır.
5- Atama kararnamemde 2. ÖNCELİK FORMASYON KURSUNA ALINACAK ibaresi bulunmasına rağmen, benden formasyon belgesi istenmiştir. İdare yanlış bir uygulama yaparak beni göreve başlatmadan formasyon kursuna göndermiştir. İdarenin yanlış olarak yaptığı işlem sonucu formasyon kursu ile ilişiğim kesildiğinden formasyon belgesini alma imkanım olmamıştır. Bu sebeple2009 Şubat atamalarında atanmama yetebilecek yükseklikteki puanımla (KPSSP10 86,995) ve formasyon belgemle 1. Öncelik olarak kadrolu öğretmenlik başvuru imkanım kalmamıştır. İdarenin açıkça hukuka aykırı ve hatalı işlemleri neticesinde öğretmenlik mesleğini yapma imkanım kalmamıştır. Benimle aynı şartlara sahip kimseler, hizmet içi eğitimlerini tamamlayıp atanmışken; ben davalı idarenin haksız işlemleri nedeniyle hak kayıpları yaşamaktayım. Bu kadar uzun bir süredir çalışamam nedeniyle maddi kayıplarım önemli boyutlara ulaşmıştır. Sayın mahkeme, dosyanın esasına girdiğinde yapılan işlemlerin açıkça hukuka aykırı olduğunu ve iptal edilmesi gerektiği kanısına varacaktır. Dolayısıyla, idarenin bütün bu hatalı-haksız işleminin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/2 maddesindeki öngörülen şartların bir arada gerçekleştiği düşünülmektedir.
SONUÇ VE İSTEM :

1) İstanbul 1. İdare Mahkemesinin 2008/1689 sayılı dosyasında verilen yürütmeyi durdurma isteminin reddi kararına karşı itirazlarımın kabulüne,

2) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 19/09/2008 tarih ve 96097 sayılı göreve başlatılmama işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.İTİRAZ EDEN DAVACI
Kadriye ÖZ

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-03-09, 00:14 #2
etihit etihit çevrimdışı
Varsayılan C: Yürütmeyi durdurma istemine red kararına itiraz


bu mesajı ne zaman attınız bilemiyorum ama yürütmeyi durdurma kabul olması için geri dönülmesi imkansız zararların ortaya çıkması gereklidir idari yargı usul kanununda tabi bu durumda sizin böyle bir kaybınız şimdilik gözükmüyor hayırlısı dilekçeyi zaten hazırlamışınız.büyük ihtimalle sunmuşunuz durda yd itiraz ret gelebilir
yd ret le birlikte kurumun savunması da size gönderilmiştir. mutlaka tebliğ tarihinden sonra yd ye itiraz yapılabiliyorken aynı tebliğ tarihiyle de otuz gün süre içerisinde kurumun savunmasına karşılık 2. dilekçe verebilirsiniz tabi vereceğiniz ikinci dilekçe de kuruma gönderilecek biz buna tekemüle hazırlamak diyoruz. ikinci dilekçenize karşılık 2.savunma hazırlanıp idare mahkemesine gönderildikten sonra dosyanız takip eden ay ilk haftası esas inceleme için hakimine verilir.
hakim artık sizin dilekçeleriniz kurumun savunmaları ve yürürlükteki kanun mevzuat emsal kararlara bakarak üç dört ay içerisinde karar vermeye çalışır(dosyada bir eksiklik yoksa tabi
ama bunların yerine süreyi daha da kısaltabilir biran önce hakimin esas incelemesine geçirebilirsiniz savunmaya karşılık ikinci dilekçe vermesiniz takip eden ay yine esas incelemeye sevk edilir böylece iki üç ay erkenden esastan incelemeye alınır
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-03-09, 00:19 #3
etihit etihit çevrimdışı
Varsayılan C: Yürütmeyi durdurma istemine red kararına itiraz


he birde avkat atama felandan bahsetmişiniz avkatların idare mahkemesinde pek bir fonksyonu yoktur takip edilecek birşey yok zaten yeterki siz bazen dosyanızı ara sıra mahkemeye sorun bir eksiğinin olup olmadığını sorun
duruşma talebi de yapabilirsiniz çünkü daha dosyanız ilk inceleme safahatinde tabi bunun için bir dilekçe hazırlayın ve mahkemeye sunun mahkeme heyeti bunu değerlendirir ve dosya esas incelemeye geçtikten sonra mahkeme başkanın uygun göreceği bir tarihte duruşma günü verilir duruşma gününden bir ay önce duruşma davetiyesi mahkeme tarafından gönderilir böylelikle kendinizi hazırlarsınız.. hayırlısı diyelim artık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-03-09, 20:58 #4
ozabd ozabd çevrimdışı
Varsayılan C: Yürütmeyi durdurma istemine red kararına itiraz


İlginiz için teşekkürler, sizce duruşma taleb etmem bana bir yarar sağlar mı?
Bir de ikinci savunmayı vermesem bu yd redde itiraz olarak yazdığım dilekçeyi dikkate alır mı mahkeme, esası görüşürken.İkinci savunmayı yazıp yazmama konusunda kararsız kaldım.Sürenin uzamasını istemiyorum ama bir yandan da haklı olduğum halde davayı kaybetmek de istemiyorum.
Görüşlerinizi bekliyorum, tekrar teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-03-09, 23:52 #5
etihit etihit çevrimdışı
Varsayılan C: Yürütmeyi durdurma istemine red kararına itiraz


duruşma talebi dosyanın hakimi başkan ve bir hakim sizi dinler ama daha önceden dosya incelendiği için bir kanı içerisindedirler tabi anlatacaklarınız da heyeti etkileyebilir bunun ekstadan bir süreye sebeb olmadığı için duruşmalı yaparsanız derdinizi birebir anlatabilirsiniz.
zaten dosyalara istediğiniz zaman kendi konunuzla ilgili yeni belge, dilekçe, emsal karar sunabilirsiniz dosya en ince ayrınıtısına kadar incelenir bundan şüpheniz olmasın hakimler de dosyalarının danıştayda bozulmasını istemediklerinden titiz davranır ve hiç birşeyi kaçırmazlar o yüzden dosyanıza ne eklemek isterseniz ekleyin incelenir.
savunmalar geldikten sonra format olarak 2.dilekçe yerine normal bir yazı gibi sunabilirsiniz böylelikle mahkeme kalemi bunu tebligata çıkarmaz yada otuzgünlük tebliğ süresini aşın böylelikle yine dilekçeniz süresinde verilmemiş olur ve karşı tarafa gönderilmez
dosyanın içine yerleştirilir ve esastan incelenmesi için hakimine gönderilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
formasyon, itirazı, reddi, yürütme, öğretmenlik

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:59
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015