Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 05-06-07, 01:58 #1
ѕєαη ѕєαη çevrimdışı
Varsayılan Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ


I. BÖLÜM
TURİZMİN TANIMI , ÖNEMİ VE TÜRKİYE ’DE GELİŞİMİ

I.1. Turizmin Tanımı............................................ ........................................1
I.2. Turizmin Önemi............................................. ........................................1
I.3.Turizmin Türkiye deki Gelişimi.......................................... ...................2
I.4. Endüstri Devrimi Öncesinde Turizm............................................ .......3
I.5. Endüstri Devrimi Sonrasında Turizm............................................ ......3

II. BÖLÜM
TURİZM ÇEŞİTLERİ

II.1. Deniz Turizmi........................................... ...........................................5
II.2. Termal Turizmi........................................... .........................................5
II.3. Yat Turizmi........................................... ...............................................6
II.4. Mağara Turizmi........................................... ........................................7
II.5. Dağ ve Kış Turizmi........................................... ...................................7
II.6. Av Turizmi........................................... .................................................8
II.7. Golf Turizmi........................................... ..............................................8
II.8. İnanç Turizmi........................................... ............................................9
II.9. Yayla Turizmi........................................... ...........................................10
II.10. Akarsu Turizmi........................................... ......................................10

III. BÖLÜM

KONGRE TURİZMİ

III.1. Kongre Turizmi ve Kongre Turizmi Kavramları........................................ 11
III.2. Toplantı Türlerinin Sınıflandırılması................................. .........................13
III.2.1 Amaçları Bakımından Toplantılar....................................... ...........14
III.2.2. Ortaya Çıkış Biçimleri Açısından......................................... .........14
III.2.3. Diğer Sınıflandırma Olanakları........................................ ..............15
III.3. Kongre turizmine ilişkin bazı sınır ve niteliklerin belirlenmesi
III.3.1. Kongre Turizmi ve Turizm Kongreleri........................................ ..15
III.3.2.Kongre Turizmi-Eğitim Turizmi ve Zamansal Sınırlar.................16
III.3.3. Kongrelerin Ulusal Sınırları......................................... ..................17
III.3.4. Sayısal Sınırlar.......................................... ......................................17
III.4. Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri ile İlişkileri ve Karşılıklı Etkileşim durumları......................................... .................................................. ...17
III.4.1. Kongre Turizmi ve Dinlence Turizmi........................................... .17
III.4.2. Kongre Turizmi ve Kültür Turizmi........................................... ......18
III.4.3. Kongre Turizmi ve Toplumsal Turizm Turizmi.............................18
III.4.4. Kongre Turizmi ile Spor Turizmi........................................... ........18
III.4.5. Kongre Turizmi ile Politik Turizm............................................ ..... 18
III.4.6. Kongre Turizmi ve Ekonomik Turizm...........................................1 9
III.4.7. Kongre Turizmi ile Lüks Turizm............................................ ........19
III.4.8. Kongre Turizmi ile Sosyal Turizm............................................ .....19
III.4.9. Kongre Turizmi İle Geleneksel Turizm..........................................19
III.4.10. Kongre Turizmi ve Gençlik Turizmi........................................... ..19
III.4.11. Kongre Turizmi ve Bireysel Turizm............................................ 20
III.4.12. Kongre Turizmi ve Grup Turizmi........................................... .....20
III.4.13. Kongre Turizmi ve Kitle Turizmi........................................... .......20
III.4.14. Kongre Turizmi ve Aile Turizmi........................................... ........20
III.4.15. Kongre Turizmi ve Transit Yolcu Turizmi...................................20
III.4.16. Kongre Turizmi ve Hafta sonu Turizmi.......................................21
III.5. Kongre Turizminin Gelişim Nedenleri......................................... ...............22
III.5.1. Talep Açısından......................................... .....................................23
III.5.2. Arz Açısından......................................... .........................................23

III.6. Kongre Turizminde Fayda ve Maliyet Unsurları........................................2 3
III.6.1. Kongre Sarayları Açısından......................................... ...........24
III.6.1.1. Kongre Sarayının Maliyet Unsurları................................24
III .6.1.1.1.Özel Maliyetler........................................ ............24
A) Sabit Maliyetler........................................ ..........24
B) Değişken Maliyet........................................... ....25
III.6.1.1.2. Sosyal Maliyetler........................................ ........25
A) Sabit Maliyetler........................................ ..........25
B) Değişken Maliyet........................................... ....25
III.6.1.2 Kongre Sarayının Fayda Unsurları..................................26
III.6.1.2.1. Özel Faydalar.......................................... ...........26
A) Sabit Faydalar.......................................... ........26
B) Değişken Faydalar.......................................... .26
III.6.1.2.2. Sosyal Faydalar.......................................... ........26
A) Sabit Faydalar.......................................... ........26
B) Değişken Faydalar.......................................... .27
a)Üst yapı açısından......................................27
b)Diğer kuruluşlar açısından........................27
c) Diğer dış faydalar......................................27
III.6.2. Kongreler Açısından......................................... .......................27
III.6.2.1. Maliyet Unsurları......................................... .................27
A) Sabit Maliyetler........................................ .........28
B) Değişken Maliyetler........................................ ..28
III.6.2.2. Fayda Unsurları......................................... ..................28
A) Direkt Harcamalar........................................ ...28
B) Toplam İstihdam.......................................... ...29
C) Ölçülmeyen Değerler.....................................30
III.6.3. Turizm Ekonomisi Açından........................................... ........30

III.7. Kongre Turizmi Alanında Bazı Örgütlenmeler..................................... ......31
III.7.1. Ulusal Turizm Kuruluşları....................................... .......................31
III.7.2. Kongre Büroları.......................................... ....................................32
III.7.3. Kongre Sarayları ve salonları......................................... ...............32
III.7.4. Kongre Organizatörleri Kuruluşları....................................... .......32
III.7.5. Yayın Evleri ve Yayın Organları......................................... ............32
III.8. Türkiye’de Kongre Turizmi........................................... ...............................33I. BÖLÜM: TURİZMİN TANIMI , ÖNEMİ VE TÜRKİYE ’DE GELİŞİMİ

I.1. Turizmin Tanımı

Turizm, gittikçe artan hava değişimi ve dinlenme gereksinimleri, doğa ve sanatla beslenen göz alıcı güzellikleri tanıma isteğine; doğanın insanlara mutluluk verdiği inancına dayanan ve özellikle ticaretle sanayiinin gelişmesi ve ulaşım araçlarının kusursuz hale gelmelerinin bir sonucu olarak ulusların ve toplumların birbirine daha çok yaklaşmasına olanak veren modern çağa özgü bir olay olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle başka bir ülkeden veya bölgeden yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü ilgilendiren faaliyetlerin tümü olarak açıklanabilir. (KOZAK,2000,17)

Turizm olayını tanımlanmasında genellikle dinamik bir unsur olarak kabul edilen seyahat faktörü önemli bir yer tutar. Ancak teorik olarak insanların yaptığı bütün seyahatlerin turizm olayının bir unsuru olduğu da söylenemez. Buna ancak seyahat amacı göz önüne alınarak karar verilebilir. (KOZAK,2000,18)

Turizm olayının tanımlanmasında ve oluşmasında gerekli ikinci unsur konaklamadır. Konaklama yabancıların bir yere yaptıkları yolculuklarından ve devamlı kalma, para kazanma amacı gütmeyen konaklamalarından doğan ilişkilerin bütünü olarak algılayabiliriz.

I.2. Turizmin Önemi

Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler ile hızlı kentleşme, nüfus artuşı ve teknolojik gelişmeler, uluslar arası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Turizmin yapısal özelliği ve turizm hareketlerine doğrudan katılan turistler ile katılma isteğinde olan turistlerde kendisini gösteren değişmeler, gelecek yıllarda turizm hareketlerinin hangi yönde gelişeceği konusunda soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Her yıl milyonlarca kişi değişil amaçlarla turizm, uluslararası turizm hareketlerine katılmaktadır. Uluslar arası turizm hareketlerinin temelini, bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye turizm amaçlı seyahat eden kimseler oluşturmaktadır uluslararası turizm hareketlerine katılan turistlerin daha uzun süre konaklama yapmaları, daha fazla harcamada bulunmaları ve beraberinde döviz getirmeleri sonucunda bölgenin ekonomik yapısına katkıda bulundukları için önemli bir unsurdur. 1974 ile 1980 yılları arasında yaşanan durgunluğa karşı turizm dünyada en hızlı gelişen endüstrilerden biri haline gelmiştir. (KOZAK,2000,126)

I.3.Turizmin Türkiye’deki Gelişimi

Uluslar arası turizm hareketlerinden Türkiye’nin 1997 yılı itibariyle aldığı pay, turist sayısı ve turizm geliri olarak %1,8 düzeyindedir. Türkiye’nin turizm açısından sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik vb. potansiyel değerleri planlı ve verimli bir şekilde değerlendirmesi durumunda gelecek dönemlerde uluslararası turizm hareketlerinden alacağı pay daha da yüksek olacaktır. Son yıllarda turizm hareketlerinin yılın bütün dönemlerine yaymayı amaçlayan kongre turizmi, yat turizmi, golf turizmi, yayla turizmi ve dağ turizmi gibi turizm türleri gelecek dönemlerde Türkiye turizminin gelişmesine katkıda bulunacaktır. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])

Günümüze değin Türkiye’ye yönelik turizm faaliyetleri daha çok kıyı turizmine yönelik olmuştur. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin ikinci amacının kültürel değerleri gezmek görmek olduğu ve buna bağlı olarak kültür turizmine yönelik çalışmaların ağırlık kazandığı dikkate alınırsa Türkiye’nin kültür turizminde de önemli bir paya sahip olacağı söylenebilir. Diğer yandan 1995 yılından itibaren Avrupa da tek Pazar uygulamasına geçilmesiyle birlikte, üye ülkelerden Türkiye’ye yönelik dış turizm talebinde önemli değişmeler olmuştur. Türkiye turizminde önemli bir gelişme de, sayıları artan örgün ve yaygın turizm eğitim programlarıyla son yıllarda Türkiye de turizm bilincinin sağlıklı bir şekilde yerleşmeye başlaması sonucunda turizm sektörüne yönelik çalışmaların daha duyarlı bir hale gelmesidir. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın turizm gerek uluslar arası düzeyde toplumsal, ekonomik ve siyasi değişmelerden etkilenmesinin bir sonucu olarak var olan asayiş sorunlarının ve bu sorunların dünyada uyandırdığı etkilerin de kısa dönemde Türkiye turizmini olumsuz yönde etkileyecektir. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])I.4. Endüstri Devrimi Öncesinde Turizm

Tarihin akışı içerisinde insanlar çeşitli nedenlerle sürekli yaşadıkları bölgelerden başka bölgelere seyahat etmişlerdir. Bu seyahatlerin çoğu ticaret ve dinsel amaç taşırken, bazı durumlarda da sağlık amaçlı olmuştur. (KOZAK,2000,20)

Eski Mısır, M.Ö. 3000 yıllarında gezginlerin en fazla yerlerin başında gelmekteydi. Yapılan bu ziyaretler dolayısıyla Mısırdaki konaklama tesisleri iyi bir düzeye ulaşmıştı. Modern anlamda turizm olayı eski Yunan da daha yoğun ve belirgin olarak görülmeye başlamıştır.

Tarihte çağdaş turizmin ön koşullarından olan ulaşıma ilişkin ilk düzenli yolları ve ulaştırma araçlarını kullanıma sokan Romalılar geliştirdikleri bu ulaşım sistemiyle günde 120-150 km yol alabiliyorlardı Romalılar bugünkü anlamda turizm olayına yüksek bir katılımı sağlamışlardır. Orta çağda ise bir takım maceracı insanların seyahatlerin görünmektedir. Bu çağda turizme damgasını vuran en önemli unsur, dini yerlerin ziyaret edilmesidir. (KOZAK,2000,20)

Rönesans ile birlikte, özellikle sanatsal çalışmaların yoğunluk kazandığı merkezlere yönelik seyahatlerin arttığı görünmektedir. Özellikle İtalya’ya yönelen bu insanlar, kültürel turizmin örneklerini vermiştir. Öte yandan yine orta çağda Türk topluluklarında turizm hareketleri yaygınlık kazanmaya başlamıştır. Anadolu Selçuklu devleti, seyahat edenlerin hizmetine yönelik olarak kervansaraylara, önceki işlevlerinden ayrı bir şekilde inşa ederek, çağdaş turizmin ilk örneklerini hizmete sokmuştur. Daha sonra aynı kervansaraylar Osmanlı imparatorluğunda kullanılmaya başlamıştır. (KOZAK,2000,20)

I.5. Endüstri Devrimi Sonrasında Turizm

Seyahatler, endüstri devrimine değin ticaret, din ve sağlık gibi etmenlerin etkisiyle ve bazen de macera arayanların tekelinde gelişme gösteren turizm, günümüzdeki çağdaş durumuna endüstri devrimi ile gelmiştir. Bu devrimle ile birlikte bir çok değişiklik olmuştur. Bu değişiklikler turizm sektörünü direkt etkiler niteliktedir. Bir taraftan makinenin tarıma girmesi, diğer taraftan büyük sanayi merkezlerinde fabrikaların istihdam ihtiyacı kırsal kesimden kente göçü başlatmıştır. Diğer yandan yeni sömürge ve kolonilerin keşfi ve istilası, bu bölge zenginliklerin Batı Avrupa ülkelerine akmasına neden olmuştur. Bir yandan Batı Avrupa’ya akan servet diğer yandan ekonomik ve ticari faaliyetler kapitalizme geçiş sürecini başlatmıştır. Sosyal sınıf kavramı ortaya çıkmış ve sosyal sınıflar hiyerarşisi aristokratların aleyhine bozulmuştur. Kentler ”büyük şehirler, metropoller” haline gelmeye başlamıştır. Düzenli olarak artan gelir ile birlikte, insanlığın satın alma gücüde artış göstermiştir. Böylece bireylerin yaşam düzeyinin yükselmesi sonucu turizme ayrılan payda artmıştır. (KOZAK,2000,22)

Teknolojik gelişmeler sayesinde üretim için gerekli olan çalışma süresi düzenli olarak azalmıştır. Çalışma süresindeki azalış boş zamanları arttırmıştır. Satın alma gücündeki artışı tüketim alışkanlıklarındaki değişiklikler izlemiştir.

Endüstri devrimi ile birlikte çalışanların sayıca artması ve izleyen yıllarda kapitalist sistemin rakibi olarak işçi sınıfına dayalı rejimlerin önce kuramda, sonrada uygulamada kendilerini göstermeleri, batılı ülkelerde çalışanlara “ücretli tatil” ile birlikte pek çok hakkın verilmesine neden olmuştur. (KOZAK,2000,22)

Sonuç olarak endüstri devrimi çağdaş turizmin doğması ve gelişmesi için gerekli alt yapıyı hazırlamış ve zaman içerisinde turizm hareketlerini hızlandıran önemli bir etken olmuştur.II. BÖLÜM: TURİZM ÇEŞİTLERİ

II.1. Deniz Turizmi

Türkiye de talebin en fazla olduğu turizm türüdür. Burada kişilerin “deniz-güneş-kum” üçlüsü olarak değerlendirilen deniz yada kıyı turizminden yararlanması söz konusudur.pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye yi ziyaret eden turistlerin önemli bir bölümü (yaklaşık %60 ‘ ı) deniz turizmine yönelik amaçlarla seyahat etmektedir. (KOZAK,2000,25)

Deniz turizmi aynı zamanda kurvaziyer turizmini de kapsamaktadır. Günümüz modern turizm anlayışı içinde kurvaziyer turizminin önemli bir yeri vardır. Havayollarında yaşanan rötarlar, yüksek fiyatlar ve yolculuk güzergahının görülmemesi gibi dezavantajlar nedeniyle kurvaziyer seyahatler özellikle yaşlı ve sosyo-ekonomik durumu yüksek Avrupalı turistler tarafında tercih edilen bir deniz turizmi olmaktadır. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])

II.2. Termal Turizmi

İnsanların tarihin ilk çağlarından beri sağlık amacıyla özellikle termal suların bulundukları yerlere gittikleri bilinmektedir. Benzer şekilde, dünyada tıp alanında gelişmiş ülkelerde sağlık turizmine yönelik önemli oranlarda talep olduğu görünmektedir.

Termal turizmi, sağlık turizmi içerisinde değerlendirilen, içeriklerinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme, zindeleşme, tedavi gibi amaçlarına dönük olarak kullanımından doğan bir dizi ilişkiden kaynaklanmaktadır. Günümüzde eski çağlarda olduğu gibi, benzer amaçlarla insanlar termal kaynak yönünden değer taşıyan alanlara giderek rahatsızlıklarına çare aramaktadırlar. (KOZAK,2000,17)
Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasına girmektedir. Sıcaklıkları 20ºC - 110ºC arasında debileri ise 2 - 500 l./ sn arasında değişebilen 1000'nin üzerinde kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan 200'ün üzerinde termal merkez oluşturulmuştur.
Türkiye'nin Marmara ve Ege Bölgelerinde yoğunlaşan bu termal merkezlere İstanbul, İzmir, Pamukkale ve Marmaris Fethiye alanı gibi popüler destinasyonlardan kolaylıkla ulaşılabilir. Eski Hieropolis şehri, dağdan akan kaynak suyunun yamaçları göz kamaştıran beyaz kalkerli taşlardan yumuşak katmanlarla bezendirerek muazzam dairevi havuzlar oyduğu, Pamukkale'nin zengin maden suları mekanı üzerinde inşa edilmiştir. Kuşkusuz, eski Likya şehri Kaunos'un sakinleri, yakınlarındaki Köyceğiz Gölünün maden bakımından zengin çamurunda banyo yapmışlardır.
İzmir - Balçova termal kaynakları, Roma çağında sularının tedavi özelliği bilinen ve yararlanılan, Agamemnon Hamamları mekanı içinde yer almaktadır. Osmanlı Hanedanı'nın ilk payitahtı Bursa, eskilerin Olimpos Dağı olarak bildiği Uludağ karşısında kurulmuştur. Burada doğal termal Çekirge kaynakları, Osmanlıları, 1. Murat (1359 - 1389 ) döneminde daha önceki Roma ve Bizans hamam kompleksinin yer aldığı mekanda daha büyük kubbeli hamam kompleksi inşa etmeye özendirmiştir. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.3. Yat Turizmi
1970 ‘li yılların sonuna doğru Datça, Gökova ve Hisarönü körfezlerinin yunanlı yat işletmecileri tarafından pazarlanmasıyla başlayan yat turizmi daha sonra 1983 yılında yürürlüğe giren Turizm Teşvik Yasası‘nın 815 sayılı kabotaj yasasındaki değişikliğe yol açmasıyla hızla gelişmeye başlamıştır. Bu yasa değişikliği aynı zamanda yabancı yatların gezi ve spor amacıyla Türk limanları ve karasularında seyretmelerine ve Yunanistan da faaliyet gösteren yabancı bayraklı yat işletmelerinin yatları ile birlikte Türkiye ye yerleşmelerine izin verilmiştir. Bu uygulamanın doğal bir sonucu olarak Türkiye de faaliyet gösteren yerli yat işletmecileri ve bunlara ait yatlar nitelik ve nicelik yönünde uluslar arası standartlara yükselmiştir. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, olağanüstü güzelliklere sahip koy ve körfezleri, iyi donanımlı marinalar ile yatçılar için tam bir cennettir. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.4. Mağara Turizmi
Doğal süreçler sonucundan oluşmuş mağara adı verilir. Genel olarak yer altı boşluğu yada birbirine bağlantılı boşluklar sistemini içeren mağaralar işlevlerine ve yapılarına göre “obruk” olarak ta tanımlanmaktadırlar. Turizm türlerinin geliştirilmesi kapsamında Türkiye de turizm hareketlerinin diğer bölgelere ve yılın diğer aylarına yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda “mağara turizmi” konusunda yapılan çalışmalar artış göstermektedir. (KOZAK,2000,26)
Dünyadaki diğer ülkelere göre 'mağara cenneti ülke' durumunda olan yurdumuzda yaklaşık 40.000 adet mağara bulunmaktadır. Mağara oluşumları bakımından önemli bir jeolojik-jeomorfolojik nitelik olan karstlaşma (karstik alanlar) ülkemizde Batı ve Orta Toros Dağlarında (Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, İçel ve Adana ) yer almaktadır. Türkiye'nin en uzun ( Beyşehir Gölü batısındaki Pınarözü Mağarası, 16 km) ve en derin mağaraları (Anamur'un kuzeyinde Çukurpınar Düdeni, 1880m) bu dağ kuşağı üzerindedir.
Ülkemizde mağara araştırmaları 1964 yılında kurulan Mağara araştırma Derneği (MAD) tarafından başlatılmıştır. Daha sonra ilk üniversite kulübü olan 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ( BÜMAK ) kurulmuştur. 1979 yılında MTA Jeoloji Etütleri Dairesi bünyesinde kurulan Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi, bugün mağara araştırmalarının büyük bir bölümünü gerçekleştirmektedir. Günümüze kadar tüm yerli ve yabancı mağaracı gruplarının inceleyerek belgelendirdiği mağara sayısı 800'dür. . ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.5. Dağ ve Kış Turizmi
Dağların temiz ve güzel havasından yararlanmak üzere insanların dağlara yönelik olarak gerçekleştirdikleri turizm türüdür. Giderek kirlenen kentlerin yaşanılmaz hale gelmeye başlamasıyla dağ turizmi gibi insan ile doğayı yakınlaştıran turizm türlerinin gelişmesine yol açmaktadır. Bugün Türkiye de 100 000 dolayında insan kış ve dağ turizmiyle ilgilenmektedir. Gelecek 5-10 yıl içinde İstanbul, Bursa, Erzurum, Antalya , kayseri bölgelerinde dış pazara yönelik bir dağ ve kış turizmi hareketliliği beklenmektedir. Yaz - kış üzerinde kar eksik olmayan yüksek dağlarıyla ve bu dağlarda kurulan kayak tesisleriyle Türkiye önemli bir Kış turizm Merkezidir. . ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.6. Av Turizmi
Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turizminin gelişmesine elverişli konumdadır. Av turizmine açılacak avlaklar, ülkemizin av hayvanı potansiyeli dikkate alınarak, Orman Bakanlığı (Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü) tarafından tespit ve ilan edilmektedir. Yabancı turist avcılar, Orman Bakanlığınca A Grubu Seyahat Acentalarına verilen Av Turizmi İzin Belgesi ile avlanabilmektedirler. Ayrıca, yabancı turist avcılar Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-yaban Hayatı Genel Müdürlüğünce tescil edilen özel avlaklarda, sadece buralarda üretilip serbest bırakılan türleri avlayabilmektedir. (KOZAK,2000,27)
Seyahat Acentaları aracılığıyla avlanabilen yabancı turist avcılar, 6136 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik ve MAK (Merkez Av Komisyonu) nun ilgili kararına göre, av tüfeği ve aksamını beraberlerinde getirebilmektedirler.
Av İzin Belgeleri'nde; av partisine katılacak avcının adı, soyadı, uyruğu, yurdumuza giriş ve çıkış yapacakları gümrük kapıları ve tarihleri, avlanacakları yer, avlanma tarihleri ve avlayabilecekleri av hayvanı türleri ve sayıları belirtilmektedir. . ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.7. Golf Turizmi
Golf turizmi toplumun gelir düzeyi yüksek ve orta-ileri yaşlarda ki insanların tercih ettiği bir turizm türüdür. Turizm çeşitlendirilmesi, istihdam olanağı yaratması, gelir getirmesi ve yeşil alanlar yaratması gibi nedenlerle Türkiye de, son yıllarda art arda hizmete giren uluslararası nitelikteki golf tesisleriyle dünya golf severlerini bir araya getiren nezaketin, kalitenin ve prestijin buluştuğu seçkin bir golf merkezi konumuna dönüşmüştür. Özellikle Antalya'nın 30 km. doğusunda yer alan Belek beldesi gerek eşsiz kültürel, tarihsel ve doğal yapısıyla gerekse nitelikli golf sahaları ve tesisleri ile eşsiz bir golf turizmi potansiyelini oluşturmaktadır. Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Ankara ve Muğla'da gerek işletme faaliyetinde gerekse yatırım kapsamında yer alan uluslararası standartlarda golf tesislerimiz planlanmıştır. (KOZAK,2000,28)
Ülkemizde golf tesisleri çoğunlukla sahile yakın yüksek kapasiteli zengin yeme-içme, alışveriş, eğlence olanaklarının sunulduğu konaklama tesislerinin yakınındadır. Bu tesisler doğa ile iç içe düzenlenen golf sahaları ile ziyaretçilerine doğaya dönük bir ortamda tatil geçirebilmek için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.
Türkiye'de Turizm Bakanlığı golf turizmine yönelik olmak üzere turizm alan ve merkezlerinde 11 adet golf alanı planlamıştır. Bu golf alanlarının bir kısmı işletme faaliyetine geçirilmiş, diğer bir kısmı ise halen yatırım aşamasındadır. . ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.8. İnanç Turizmi
Kutsal yerlere yönelik turizm etkinlikleri “inanç turizmi” olarak tanımlanmaktadır. Değişen turist isteklerine bağlı olarak tüm dünyada gelişme gösteren inanç turizmi kapsamında mevcut kültür değerlerinin korunması, turizme kazandırılması ve tanıtılması hedeflenmektedir. Ulusal sınırları hesaba katmaksızın dünyada meydana gelen teknolojik değişiklikler insanları bir araya getirmektedir. Yazının icadından bu yana, belki de 9,000 veya 10.000 yıl önce, dünya üzerindeki bazı yerler, farklı kültür, uygarlık ve dinler arasında oluşan yakın ilişkilere sahne olmuştur. (KOZAK,2000,31)
Gerek ilk çağ medeniyetlerinin Anadolu'da gelişmesi gerekse Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde havarilerin ortaçağda ise Musevilerin bulundukları ülkelerde karşılaştıkları ağır baskı ve yok etme politikaları sonucu, bu topraklara sığınmış olmaları Türklerin kendi dini olan İslamiyet'e ait eserlerin yanı sıra çok sayıda sinagog ve kilisenin Anadolu'da yer almasına neden olmuştur. Milletimizin İslami anlayış paralelinde derin saygı ve hoşgörü içerisinde günümüze kadar ulaşan bu eserler Türkiye'yi diğer ülkelerden daha avantajlı duruma getirmektedir.
İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanabilmektedir. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.9. Yayla Turizmi
Yayla kelimesi, dağ tepelerindeki düzlüklere verilen isimden gelmektedir. En zengin yayla potansiyeline sahip olan doğu Karadeniz bölgesinin belirgin özelliği, hayvancılığa elverişli zengin bitki örtüsüne sahip olmasıdır. Yaylalar son yıllara kadar reaksiyonel ve turizm amaçlı kullanımından çok o yörede yaşayan halkın hayvanlarını kolaylıkla beslemek ve kışlık yakacak gereksinimlerini karşılamak amacıyla genellikle haziran ayı başında ağustos ayının sonuna kadar yaşadıkları yer olmuştur. (KOZAK,2000,36)
Günümüzde büyük şehirlerde yaşayan insanların şehrin gürültüsü ve kirliliğinden kaçıp, doğal güzelliklere sahip olan sessiz alanları tercih etmelerinin doğal bir sonucu olarak, özellikle kışı şeridindeki tatil yörelerinin sıcak ve nemli havasına karşılık yaylaların çok çeşitli bitki örtüsüne sahip olması, ormanları, krater gölleri ırmakları, dereleri, tarihsel, kültürel ve arkeolojik değerleri, doğa ve dağ yürüyüşleri, rafting, kış sporları, av ve spor, olta balıkçılığı, çim kayağı, şifalı suları, yayla şenlikleri ve el sanatları gibi değerleri taşıması nedeni ile bölgenin turizm merkezi olmasını sağlamaktadır. .([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
II.10. Akarsu Turizmi
Akarsu kaynaklarının çeşitli reaktif amaçlarla kullanılmasına akarsu turizmi adı verilmektedir. Çağdaş insanın modern yaşamının getirdiği gerilimlerden belirli bir süre uzaklaştırma isteğinde olması ve doğaya dönme arayışında akarsu turizmi, doğa yürüyüşü, dağ ve kış sporları gibi turizm türleri bu amacı gerçekleştirme de bir araç olmaktadır. (KOZAK,2000,35)


III. BÖLÜM: KONGRE TURİZMİ

III.1. Kongre Turizmi ve Kongre Turizmi Kavramları

Toplantıların, bir iletişim, bilgi alışverişi, yönetim ve karar verme aracı olarak ortaya çıkış tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu varsayılmaktadır. Öncelikle pek ender rastlanan (özellikle uluslararası) toplantıların sayısında, ikinci dünya savaşından sonra büyük gelişmeler olmuştur. Söz konusu toplantıların sayılarında meydana gelen artışların ulaştığı boyut, kongreciliğin bir meslek haline gelmesine ve kongre olgusunun da bir turizm hareketliği olarak değerlendirilmesine neden olmuştur.(TEKSAY,1983,74)

Bir turizm türü olan kongre turizminin kapsamlı bir tanımını yapabilmek için öncelikle bu kavramın öğeleri olan kongre ve turizm kavramlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Kongre kavramının asıl kökeni, Latince <congressus> sözcüğüdür ve toplantı buluşma anlamına gelir. Ancak, söz konusu kavramı yaygın anlamı dışında da kullanıldığa tanık olunmaktadır. Örneğin; A.B.D. de; kongre <parlamento> anlamını taşımakta, kongreler ise büyük toplantı anlamına gelen <convention>sözcüğü ile ifade edilmektedir.(USAL,1984,34)

Kongre kavramı almanca ve İngilizce sözcüklerindeki karşılığına bakıldığında aşağıdaki farklı tanımların verildiği görülmektedir.

• Kongre, uzmanların veya meslektaşların büyük çaptaki toplantısıdır.
• Kongre, birlik dernek gibi kuruluşların temsilcilerinin tartışmak amacıyla bir araya gelerek toplanmalarıdır.

Bunun dışında konuyla ilişkin literatürde sayısız denilecek kadar çok tanıma rastlamak mümkündür. Burada bunlardan sadece ikisini ele almak açıklamaya yeterli olacaktır. Kongre geçici bir toplantıdır. Özellikle toplanılan yerin yabancısı olan kimselerin, belli bir maca yönelik olarak, çeşitli konularda görüşmeleridir. (USAL,1984,34)

Uluslar arası kongre kavramı ise, uluslararası bir kuruluşun, periyodik olarak, tüm üyelerine açık bir biçimde toplanmasını anlamaktadır. Kongrecilik uluslar arası kuruluşların toplantıları aracılığı ile gelişmiştir. Bu nedenle; bazı yazarların hala <kongre> kavramını uluslar arası toplantılarla bağlantılı olarak görmek istemelerini normal karşılamak gerekir. Ancak, bu kullanış tarzı ulusal toplantıları kapsamadığından dar çerçeveli kalmaktadır.bu bakımdan H.L. ZANKL’a ait olan birinci tanım konuya daha çağdaş bir açıklama ve elastikiyet getirmektedir. Ancak, Kongre kavramı öğeleri kapsamaktadır. (TEKSAY,1983,75)

• Konu: belirli bir konuda toplantı
• Nesne: kişiler
• Amaç: bilgi alışverişi
• Zaman: kısa ve sınırlandırılmış
• Çerçeve: kesin bir program

Kongre kavramını en açık ve kapsamlı olarak M. ACCOLA ile G. GAMMA aşağıdaki gibi yapmaktadır. Kongre bir veya daha fazla günle sınıflandırılmış ve önceden kararlaştırılmış bir program çerçevesinde uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında belirli bir konuda bilgi alışverişini amaçlayan ve özellikle toplanılan yerin dışından gelen kişilerin de katılımlarıyla meydana gelen bir toplantıdır.

Kongre kavramını açıklığa kavuşturduğumuza göre turizm kavramına geçebiliriz: bilindiği üzere, turizm olgusunu ve kavramını belirlemek amacıyla, olayın değişik yönlerine farklı önem atfeden yazarlar, bugüne kadar birbiriden oldukça ayrılan tanımlar yapmışlardır. Ancak, burada , turizm olayını açıklayan bir tek kavramın ele alınması yeterli olacaktır. (TEKSAY,1983,76)

Turizm; kişilerin daima konakladıkları yer ile asli konut veya çalışma alanları dışında seyahat ve konaklamaları suretiyle ortaya çıkan olay ve ilişkiler bütünüdür.
Yukarda verilen <kongre> ve <turizm> kavramları göz önünde tutularak <kongre turizmi> şu şekilde açıklanabilir.

Kongre turizmi; kişilerin daim konakladıkları veya çalıştıkları yerler dışında uzmanlık gerektiren bilimsel alanlarda veya meslek kollarında , belirli bir konuda , bilgi alışverişi yapmak amacıyla bir araya gelmelerinden ortaya çıkan seyahat, konaklama olay ve ilişkilerinin tümüdür.

Kongre turizminin ulusal veya uluslararası boyutlarının vurgulanması ve kişileri bir araya getiren seminer,sempozyum v.b. gibi toplantı biçimlerinin belirtilmesi ile bu tanımın daha da kapsamlı bir hale gelmesi mümkündür. Ancak burada verilen tanım, konuyu açıklaması bakımından yeterli sayılacaktır.

Yukarda verilen kongre turizmi tanımından da görüleceği gibi , kongre turizmi, yapılan toplantıların aynı zamanda bir turizm olgusu meydana getirmeleri halinde ortaya çıkan bir turizm türüdür. Kongre turizmi, tanımı bu noktada kongre kavramından ayrılmaktadır. Ancak bir kongre turisti değildir. Kongre turizmi bir incoming olayıdır. (USAL,1984,35)

Diğer taraftan, kongre turizminin içeriğini sadece kongreler oluşturmamaktadır. Seminer, sempozyum, konferans, v.s. gibi tüm toplantı çeşitleri de bu kavramın içinde yer almaktadır. Bu nedenle olaya kongre turizmi kavramı yerine toplantı turizmi diyenlerde vardır. Ancak Türkçe de yaygın olması nedeniyle kongre turizmi kavramının en geniş şekilde ve tüm toplantıları içeren bir anlamda kullanılması yeğlenmiştir. Bununla beraber, kongre turizmini meydana getiren toplantılarla ilgili bazı sınıflandırmalara değinmek, çalışmanın kapsamını genişletecektir. (USAL,1984,35)

III.2. Toplantı Türlerinin Sınıflandırılması

Daha önce, kongre turizminin içeriğinin sadece kongreler oluşturmadığını, pek çok toplantı türünün bu turizm olgusunu meydana getirdiği vurgulanmıştı. Burada kongre turizmi kavramı içinde yer alan toplantı türlerinin neler olduğunu belirlemeye çalışılacaktır. Bu belirlemeyi yapabilmek için toplantı türlerine ilişkin sınıflandırmaları gözden geçirmek gerekmektedir.(ERALP,1983,41)

Konuya ilişkin literatür de oldukça değişik toplantı sınıflandırmalarına rastlanmaktadır. Bu konuda; Şükrü YARCAN, toplantıları, kongreler ve iş toplantıları olmak üzere, iki kategoriye böldükten sonra kongrelere ulusal ve uluslar arası bölümlere ayırmaktadır. İş toplantılarını ise özendirme toplantıları ve çalışma grubu toplantıları olarak tasnif etmektedir. Genelde toplantıları ulusal ve uluslar arası olarak ikiye ayırmak sık rastlanan bir durumdur. Toplantıların ulusallık çerçeveleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere <kongrelerin ulusal sınırları> adı altında değinilecektir. Burada daha çok toplantıları ortaya çıkış biçimleri ve amaçları bakımından ele alan sınıflandırmalara yer verilecektir. (ERALP,1983,41)

III.2.1. Amaçları Bakımından Toplantılar

Toplantıları, amaçları açısından ele alan sınıflandırma, Şükrü YARCAN’ ın yaptığı tamamlayıcı bir özellik taşımaktadır. Bu nedenle özellikle ele alınmasında yarar görülmektedir. Amaçları bakımından toplantılar dört gruba ayrılabilir. (TEKSAY,1983,78)

• Ulusal ve uluslar arası kongreler
Amaç : Bilgi alışverişi
• Seminer ve kurslar
Amaç : okul içi veya sonrası eğitim
• Ürün tanıtma toplantıları
Amaç : sürüm işinde çalışmalara satış ve pazarlama teknikleri gösterme
• Ödül ve özendirme toplantıları
Amaç : sektörün satış aktivitesinin kuvvetlendirilmesini teşvik etmek.

III.2.2. Ortaya Çıkış Biçimleri Açısından

Toplantıları ortaya çıkış biçimleri açısından ise, üç kategoriye alabiliriz. Bu sınıflandırmada kategorileri birbirinden ayıran kriter katılan delege sayısıdır. Böylece delege sayıları ile toplantı biçimleri arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. (TEKSAY,1983,80)

50 delegeye kadar 50- 300 delege 300 üzeri delege

Seminerler Genel kurullar Kongreler
Kollogyumlar Konferanslar Genel kurullar
Çalışma grupları Sempozyumlar
Denetim kurulları Kollogyumlar
Tartışma grupları
Komisyon toplantıları
Yuvarlak masa toplantıları

III.2.3. Diğer Sınıflandırma Olanakları

Bunun dışında, toplantıları konuları ve sürelerine göre tasnife tabi tutmak mümkündür. Ancak toplantıların sınıflandırılması ile ilgili bu kadar derin ayrıntıya girmek bu çalışmanın amacı ve çerçevesi dışında kalmakta, aktarılan bilginin yeterli olacağı düşünülmektedir. (TEKSAY,1983,82)

III.3. Kongre Turizmine İlişkin Bazı Sınır ve Niteliklerin Belirlenmesi

III.3.1. Kongre Turizmi ve Turizm Kongreleri

Burada kısaca belirtmek gerekirse,kongre turizmi kavramı Türkçe literatürde oldukça yenidir. Bu nedenle de;konunun önemine paralel olarak anlaşılmış olduğu iddia edilemez. Örneğin kültür ve turizm bakanlığının bir yayınında turizm kongresiyle kongre turizmi kavramlarının birbirine karıştırılmış olması bile bu belirlemenin yeterli bir kanıtı sayılabilir. Halbuki bu iki kavram özdeş değildir. Kongre turizmi bir kongre çeşidi değil bir turizm türüdür. Ancak bu gibi türlerinden daha iyi organize olduğu ve mevsimsel bir özellik gösterdiği izlenmektedir. (USAL,1984,37)

Turizm kongresi ise turizm kuruluşlarını düzenledikleri kongrelerinin veya turizm konusunda düzenlenen uzmanlık toplantılarının genel ismidir. Turizm kongresi bir uzmanlık alanı kongresi çeşididir. Ancak,bu iki kavram karşıt ta değildir. Yani bir turizm kongresi de herhangi bir meslek veya uzmanlık dalında yapılan kongrede olduğu gibi kongre turizmi olgusuna neden olabilir. Diğer taraftan kongre ve kongre turizmi kavramlarının nitelik ve nicelikleri yanında, eğitim turizmi gibi benzerleri ve ayrıca sergi, fuar, iş turizmi gibi ekonomik amaçlı turizm türlerinden ayrılması ve sınırlarının objektif olarak belirlenmesi gerekmektedir. (USAL,1984,39)

Bilindiği üzere değişik turizm türleri sanki tek bir turizm olgusuymuş gibi sadece konaklama açısından turizm istatistiklerine girmektedir. Konuya, kongre turizmi açısından bakıldığında örneğin, beş gün süreli bir kongrede, üç gün seminer çalışmalarıyla doldurulmakta, geriye kalan zaman ise serbest zaman faaliyetlerine ayrılmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan çok yönlü turizm türlerine literatürde “Amphibiben-Tourismus” ikili turizm denilmektedir. Kongre turizmi de ikili bir turizm türüdür. Kongre turizminde esas faaliyet kongre olayıdır. Turizm olayı kongrenin bir türevi olarak ortaya çıkmıştır. (USAL,1984,40)

III.3.2. Kongre Turizmi-Eğitim Turizmi ve Zamansal Sınırlar

Kongre turizmini sergi, fuar ve iş turizminden ayırmak oldukça kolaydır. Ancak, kongre turizmi ile eğitim amaçlı turizmi arasındaki sınır kesin değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yapılan faaliyetlerin kongre turizmi tanımına benzemesi halinde, düzenlenen kurslar ve seminerlerin de kongre turizmi içinde düşünülmesidir. Bununla birlikte pek tabii ki, okul içi ve okul dışı eğitim faaliyetlerine ilişkin “Eğitim Turizmi” turizm içinde ayrı bir yer işgal etmektedir. (ERALP,1983,41)

Bilindiği üzere, kongre süreleri oldukça değişiktir. Örneğin, 1 veya 2 gün süren kongreler bile yapılmaktadır. Ancak, genellikle kongre süresi 4 veya 5 günle sınırlandırılmaktadır. Çok nadir hallerde ise, 6 günün üzerinde 14güne kadar uzayabilmektedir. Daha uzun süreli kongrelerin amaç ve kalitesinden varsayılmaktadır. Kongre turizmi olgusu içinde uzunluk bakımından okul içi ve okul dışı eğitim ön sırayı işgal etmektedir. Ancak, bu kadar uzun bir süre için de kongre turizminin niteliği kaybolmaktadır. Böylece ortaya çıkan yeni durumun artık, “Eğitim Turizmi” olarak nitelendirilmesi daha uygundur. Zaten genel eğilimde, kongre turizminin 14 günü geçmeyen toplantıları kapsadığı yolundadır. (USAL,1984,41)

III.3.3. Kongrelerin Ulusal Sınırları

Bir “Uluslararası Kongre” nin iştirakçiler açısından sınırı en az üç ulusun temsili ile ortaya çıkmaktadır. Bu konuda uluslar arası kavramı çok uluslu ile eş anlamdadır. Örneğin, “Avrupa Kongresi” gibi. Ancak, bu kavramda “Dünya Kongresi” “Evrensel Kongre” gibi kavramları kapsamamakta, daha ziyade kıtasal-bölgesel bir nitelik taşımaktadır. (USAL,1984,42)

III.3.3.1. Sayısal Sınırlar

Bir kongrenin,kongre turizmi olgusu içinde yer almasını belirleyen sayısal sınırların,kongreye katılanların sayılarını ele alıp almadığını tartışmak gereklidir. Zira küçük kongrelerin bile turistik ve ekonomik anlamlılıkları yadsınamaz. (ERALP,1983,43)

III.4. Kongre Turizminin Diğer Turizm Türleri İle İlişkileri ve Karşılıklı Etkileşim Durumları

Bildiğimiz gibi, turizm olgusu farklı tür ve biçimlerde ortaya çıkmakta ve böylece değişik turizm türleriyle karşılaşılmaktadır. Bir ayrıma göre turizmi; kültür, dinlence, toplumsal, spor, politik, ekonomik gibi türlere ayırmak ve ayrıca biçim açısından; lüks, grup, geleneksel, gençlik, sosyal, bireysel, kitle, aile, transit ve hafta sonu diye sınıflandırmak mümkündür. Yukarıda belirtilen turizm türlerinin kongre turizmi ile zaman ve mekan açısından ilişkilerinin, özellikle ortak kullanım alan ve tesislerinin neler olduğunu incelemek kongre turizminin hedeflerini daha da açıklık getirebilir. (ERALP,1983,44)

III.4.1. Kongre Turizmi ve Dinlence Turizmi

Kongre turizmi, dinlence turizmini hemen hemen hiç engellememektedir. Ancak, engelleme daha çok kongre merkezinin yeri ve yapılan kongrelerin zamanı ile bağıntılı olarak ortaya çıkabilmektedir. Genelde kongre sarayları ile turistik alt yapı ve tesislerin bir kompleks içinde bulunmaları ender görünen bir durumdur. Ayrıca, iki turizm türü için sezon ayrılığı da söz konusudur. Ancak, kongreye katılanların kısa süreli konaklamaları yer açısından dinlence turizmini az da olsa olumsuz yönde etkiledikleri söylenebilir. (ERALP,1983,44)

III.4.2. Kongre Turizmi ve Kültür Turizmi

Kongre ve kültür turizmi birbirinden amaç ve işlem yönünden ayrılmaktadır. Ancak kongrelere katılanlarında kültürel değer ve etkinliklerle etkilendiği görülmektedir. İki turizm çeşidi arasında bağımsızlık ve sınırlı bir zıtlık vardır. (ERALP,1983,45)

III.4.3. Kongre Turizmi ve Toplumsal Turizm

Kongre turizmi sık sık toplumsal turizm ile uyumlu düşmektedir. Kongreler akraba ve tanıdıkları ziyaret için fırsat yaratmaktadır. (ERALP,1983,47)

III.4.4. Kongre Turizmi ile Spor Turizmi

Amaçların saptanması bakımından bu iki turist tipi temelde farklı düşmektedir. Her iki turizm tipinde talep edilen yedek altyapı ve tesisler birbirinden çok farklıdır. Aralarında bağımsızlık söz konusudur. (ERALP,1983,48)

III.4.5. Kongre Turizmi ile Politik Turizm

Diplomatik amaçla yapılan uluslar arası veya devletler arası toplantılara katılan temsilciler genellikle ev sahibi ülkenin resmi konuğu bulunmaktadırlar. Bu nedenle kendilerine turist denilemez. Ancak, politik toplantıları diplomatik toplantılardan ayırmak gerekir. Meydan mitingleri, yürüyüşler gibi siyasi amaçlı toplantılar, amaç ve hacim bakımından kongre turizminden ayrılmaktadır. Ayrıca, parti genel kurulları vb. gibi siyasal örgüt toplantılarına katılan delegeler çoğunlukla, ulaşım ve konaklama tesisleri yanında toplantı tesislerini kullanmaları halinde ulusal kongre turizmi kavramına uygun düşmektedir. Her iki turizm kolunun arasında bağımsızlık ve uyum olduğu söylenebilir. (ERALP,1983,49)


III.4.6. Kongre Turizmi ve Ekonomik Turizm

Kongre turizmi çeşitli şirket toplantıları ile sergi, fuar gibi ekonomik amaçlı turizmin bir alt türüdür. Bunu daha sonra iş turizmi takip etmektedir. Uyum söz konusudur. (ERALP,1983,49)

III.4.7. Kongre Turizmi ile Lüks Turizm

Genelde, uluslar arası ve ulusal kongreler lüks turizmi açısından birbirinden farklı talepler oluşturmaktadır. Örneğin; ulular arası kongre turizm, lüks ve 1. sınıf konaklama tesislerini talep etmektedir. Kısa süreli ulusal kongreler ise daha çok orta sınıf konaklama tesislerini talep ederler. Diğer yandan, lüks turistik üst kategorisine giren tüketiciler kendi harcamalarını kendileri öderler. Kongre delegelerinin ise üyesi bulundukları kuruluşlarca karşılanmaktadır. Her iki turizm türü arasında kullanım ortaklığı olmasına rağmen amaç ve işlev açısından bağımsızlık vardır. (ERALP,1983,50)

III.4.8. Kongre Turizmi ile Sosyal Turizm

Amaç saptama bakımından, turistik üst yapı ve alt yapı ile sonuçlar açısından sosyal turizm ve kongre turizmi birbirinden temelde ayrılmaktadır. Karşıtlık söz konusudur. (ERALP,1983,53)

III.4.9. Kongre Turizmi ile Geleneksel Turizm

Kongre turizmi kurumsallaşmış geleneklerle ilgili toplantı, bayram, hac, ziyaret, anma, ve kutlama törenleri vb. gibi yer değiştirmeden tamamen farklı bir turizm türüdür. Karşıtlık söz konusudur. (ERALP,1983,57)

III.4.10. Kongre Turizmi ve Gençlik Turizmi

Gençlik turizmi amaç saptama bakımından sosyal turizme benzer. Ancak, gençlik turizmi kongre yapılacak yerin sessizliğini ve sükunetini bozar. Bağımsızlık söz konusudur.
III.4.11. Kongre Turizmi ve Bireysel Turizm

Kongre merkezlerine katılımcılar genellikle bireysel veya küçük gruplar halinde gelmektedirler. Kongreye katılanlar büyük bir toplum oluştururlar ve bireysel turistlerden rahatsızlık duyarlar. Ücretli seyahat ve konaklama açısından zıtlık, ücretli yemek ve turlar açısından bağımsızlık vardır. (ERALP,1983,59)

III.4.12. Kongre Turizmi ve Grup Turizmi

Grup turizmi, avcılar, dağcılar, gibi gittikçe kongre turizminden daha farklı düşmektedir. Amaç saptama ve ortak tesis kullanma açısından bağımsızlık söz konusudur. (ERALP,1983,62)

III.4.13. Kongre Turizmi ve Kitle Turizmi

Kongre turizmine ilişkin üst yapı tesislerinin büyüklüğü kongre turizmine de hizmet sunabilir. Bu tesislerdeki fark sadece kalite farkıdır.kitle turizmi tesislerdeki sükuneti bozabilecek derecede hareketlidir. Kitle turizmi, turistik tesislerde diğer etkinliklere yer bırakmayacak ölçüde yüksek yatak talebinde bulunmaktadır. Kısmen uyum kısmen zıtlık söz konusudur. (ERALP,1983,64)

III.4.14. Kongre Turizmi ve Aile Turizmi

Uluslararası kongreler için aile otelleri uygun düşmemektedir. Kısa süreli ulusal kongrelerde ise orta sınıf oteller ihtiyacı karşılamaktadır. Bu bakımdan uluslararası kongrelerle zıtlık, ulusal kongrelerle ise bağımsızlık ve küçük zıtlıklar içermektedir. (ERALP,1983,64)

III.4.15. Kongre Turizmi ve Transit Yolcu Turizmi

Uluslararası kongreler ve şirket toplantıları da genellikle 1 haftalık süreyi kapsar bu açıdan bağımsızlık söz konusudur. (ERALP,1983,64)


III.4.16. Kongre Turizmi ve Hafta sonu Turizmi

Bir çok ulusal kongre ve toplantılar hafta sonları düzenlenmektedir. Bu tür düzenlenmeler hafta sonu turizmini konaklama tesislerinde yer bulma açısından olumsuz etkilemektedir. Uluslar arası kongreler ise genellikle Pazartesi-Cuma günleri arasında yapılmaktadır. Ancak, delegelerin kısmen Pazar gününden itibaren konaklama tesislerine gelmeleri halinde kısmi bir engelleme söz konusudur. Genelde kongre turizmi ile hafta sonu turizmi arasında bağımsızlık söz konusudur. (ERALP,1983,65)

Genel olarak kongre turizmi ile diğer turizm türlerinin karşılıklı ilişkilerine turizm ekonomisi açısından bakıldığında, kongre turizminin diğer turizm türlerini tamamlayıcı olduğu, tesislerin daha verimli kullanılmasını ve turizm sezonunun uzatılmasını sağlayıcı olumlu etkileri beraberinde getirdiği varsayılmaktadır.

Ancak, yukarıda verilen bilgiler ışığında, turistik tesisler, merkezler, ve sezon açısından olaya bakıldığında ise, bazı turizm türleri ile kongre turizminin amaç, işlev, tesis ve sezon ayrımlarından dolayı birbirinden bağımsız olarak var olabildikleri, zamansal ve mekansal dağılımlarla ilgili ise herhangi bir çakışma söz konusu olduğu halde birbirlerini olumsuz etkileyebildikleri görünmektedir.

Kongre turizmi ile diğer turizm türleri arasındaki hakim olan ilişki biçimlerine ait bilgileri bir tabloda göstermek mümkündür. (ERALP,1983,66)
KONGRE TURİZMİNİN DİĞER TURİZM TÜRLERİ VE
BİÇİMLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİ
(ÇİZELGE III-1) (ERALP,1983,68)
TURİZM TÜRÜ Dinlence
Kültür Toplum Spor Politik Ekonomik
Kongre turizmi
Uluslararası
Ulusal-bölgesel
B
B
B
B
U
U
B
B
B
B
U
U
U= Uyum B= Bağımsızlık Z= Zıtlık
TURİZM BİÇİMİ Lüks sosyal gelenek geçlik bireysel
grup
kitle
aile
transit
Hafta
sonu
Kongre turizmi
Uluslararası
Ulusal-bölgesel
U
B
Z
Z
B
B
Z
Z
B
B
B
B
U
U
Z
B
B
B
B
Z


III.5. Kongre Turizminin Gelişim Nedenleri

Toplantıların tarihi çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, kongre turizmi sayılabilecek ilk uluslararası toplantının 10 mart- 8 haziran tarihleri arasında Roma,da yapılan bir tıp kongresi olduğu kabul edilmektedir. Bunu takiben 1681 ile 1851 yılları arasında ise her yıl en fazla 5 uluslar arası toplantının yapıldığı varsayılmaktadır.

Turizmin gelişmesini sağlayan , seyahat kolaylıklarının ve gelirlerin artması, boş zamanın çoğalması gibi sosyo-ekonomik faktörler kongre seyahatlerinin de gelişmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. Ancak, bunun yanında, bilimse ve teknolojik gelişmelerin ve uzmanlaşmanın artması ile buna paralel olarak, insanların bilgi alışverişinde bulunmak üzere, yüz yüze temas etmeye gereksinim duymaları ve toplantılara katılan delegelerin, seyahat, konaklama ve katılım ücretlerinin bağlı bulundukları kurum ve kuruluşlarca karşılanması gibi kongre turizmini kolaylaştıran hatta teşvik eden özel nedenlerde bulunmaktadır.

Toplantının gelişmesini sağlayan genel etmenler aşağıda arz ve talep açısından ele alınacaktır.

III.5.1. Talep Açısından

• Uluslararası ve ulusal resmi, yarı resmi kuruluşların ve çok uluslu şirketlerin sayılarında gelişmeler ve bunların toplantı yapma gereksinimi,
• Bilimsel, teknolojik ve mesleki uzmanların ve bilgilerin gelişmesi ve bu alanlarda bilgi alışverişine gereksinim duyulması,
• Yeni ürünlerin pazarlanması ve tanıtılması amacıyla yapılan sergileme ve fuar etkinlikleri yanında toplantıların düzenlenmesi,
• Sektörel ilişkilerde toplantı geliştirici bir nitelik taşımaktadır. (USAL,1984,46)

III.5.2. Arz Açısından

• Kongre sarayları ve toplantı salonlarına yönelik yatırımların artması,
• Ülkelerin, kongre büroları kurmaları,
• Toplantı salonlarına sahip otellerin bu konuda verdiği hizmetleri geliştirmeleri,
• Kongre organizatörlerinin hizmete hazır olmaları,
• Hava lanlarında toplantı salonları ve konaklama tesisleri gibi hizmetlere yer vermesi,
• Kongrelerin, turistik atraksiyon merkezlerinde düzenlenmeleri turlarla birleştirilerek turistik bir olgu durumuna getirilmesi,
• Seyahat ticaretinde yer alan, acentalar, konaklama işletmeleri ve ulaştırma şirketlerinde kongreciliğe ilişkin çalışmaların yapılması,

• Görüldüğü üzere kongrelerin gelişmesi hem özel hem de genel nedenlerden etkilenmektedir. (USAL,1984,46)

III.6. Kongre Turizminde Fayda ve Maliyet Unsurları

Genelde, turizm konusuna olumlu olarak yaklaşıldığından onun fayda ve maliyet unsurları üzerinde pek fazla durulmadığı görülmektedir.
Bilindiği üzere, bir mal veya hizmetin tüketilmesi sonucu ortaya çıkan tatmine “fayda” denmektedir. “Maliyet” ise, bir mal veya hizmetin üretilmesi için yapılan tüm harcamaların toplam değeridir.

Turizm projelerinde “fayda” ve “maliyet” unsurları projeden projeye farklılıklar gösterecek hatta küçük çap tada olsa aynı proje için bölgeden bölgeye değişebilecek niteliktedir. Kongre turizmindeki kaynakların fayda ve maliyetlerin hangi kritere göre hesaplanması gerektiği konusuna gelince, bu kriter; “verimlilik” tir. Burada “verimlilik” kongre turizmine ilişkin proje ile yaratılan mal ve hizmetlerin, bu projede kullanılan üretim faktörlerine olan oranı olarak ifade edilebilir.

Kongre turizmi, çeşitli mal ve hizmetlerin bir araya gelmesinden oluşan bir bütündür. Fakat burada, kongre turizminin fayda ve maliyet unsurları, bir bütün olarak değil “kongre merkezleri” , “kongreler” ve “turizm ekonomisi” ayrı ayrı ele alınacaktır. (USAL,1984,47)

III.6.1. Kongre Sarayları Açısından

Kongre sarayı; içinde teknik donatımlı çeşitli büyüklükte toplantı salonlarını bulunduran ve kongrelerle ilgili bütün hizmetleri verebilme amacına uygun yapılardır. Ancak, bir kongre merkezinin varlık şartı, diğer turistik alt ve üst yapı tesislerinin hazır bulundurulmasına bağlıdır. Bir kongre sarayı açısından önemli olan maliyet ve fayda unsurları aşağıda belirtilmektedir. (USAL,1984,48)

III.6.1.1. Kongre Sarayının Maliyet Unsurları

Kongre sarayının maliyet unsurlarını özel ve sosyal maliyetler başlığı altında ikiye ayırabiliriz.

III.6.1.1.1.Özel Maliyetler
A) Sabit Maliyetler

• Kongrecinin sabit maliyetleri oldukça fazladır.
• Projelendirme
• Kongre binasının yapımı (arsa dahil)
• Teknik tesisat
• Ön finansman(USAL,1984,49)

B) Değişken Maliyet

• Kapital
• Amortisman
• Sevk ve idare
• Pazarlama çalışması
• Bakım ve onarım
• Personel (kongre sekreteryası +teknik elemanlar) (USAL,1984,49)

III.6.1.1.2. Sosyal Maliyetler

A) Sabit Maliyetler

• Sınırlı alt yapı (kısmen özel kısmen sosyal maliyet)
• Yer planlaması (merkezlerle bütünleşme)
• Kanalizasyon bağlantısı
• İçme suyu bağlantısı
• Kara yolu bağlantısı (kamu yönetimi aracılığıyla)
• Enerji bağlantısı
• Kamu taşımacılığı bağlantısı (otobüs durağı gibi) (USAL,1984,50)

B) Değişken Maliyet

• Sınırlı alt yapı (özel maliyetlerin bir kısmı)
• Su arıtım tesisatı
• Çöplerin toplanması
• Su temini (örneğin ısıtma için)
• Bağlantı yollarının bakımı, temizliği
• Park yeri
• Kamu taşıma işletmeciği (ücretsiz ise)
• Ek ( katma) alt yapı (katılanlar tarafından karşılanmayan ücretlerin yüklenilmesi),
• Alarm sistemi ve teşkilatı
• Seyahat acentası, ( özel kongre sekreteryası kurulması halinde bile seyahat acentası hizmetleri istenilmektedir.)
• Hava kirliliği
• Trafik sıkışması
• Muhtemel resmi, ticari açıkların ödenmesi
• Kongre süresince hükümet üyeleri ve resmi görevlilerin temsil fonksiyonları (USAL,1984,51)

III.6.1.2. Kongre Sarayının Fayda Unsurları

Kongre sarayının fayda unsurlarını özel ve sosyal faydalar başlığı altında ikiye ayırabiliriz.

III.6.1.2.1. Özel Faydalar

A) Sabit Faydalar

• Salon kullanma ücreti
• Kongre hizmetlerinden elde edilen gelirler(USAL,1984,52)

B) Değişken Faydalar

• Kongre organizasyonuna ilişkin muhtemel gelirler(USAL,1984,52)

III.6.1.2.2. Sosyal Faydalar

A) Sabit Faydalar

• İnşaat sektörünü teşvik etmek
• Yeni iş yeri yaratmak (USAL,1984,52)

B) Değişken Faydalar

• Ek alt yapı
• Taşımacılık şirketlerinde yüksek satış
• Konaklama tesislerinde yüksek satış (USAL,1984,52)

a) Üst Yapı Açısından

• Otelciliğin karlılık ve doluluk oranlarını iyileştirme
• Yiyecek, içecek ve eğlence işletmelerine yüksek gelir
• Turizm sezonu dışında uygulanan indirimler, kongre turizmi için gerekli olmamaktadır. (USAL,1984,53)

b) Diğer Kuruluşlar Açısından

• Seyahat acentaları,
• El sanatları, çeşitli meslek ve ticaret kuruluşları için yüksek gelir
• Ulaşım,
• Posta, telefon, telgraf ve teleks gibi işletmeler için yüksek gelir. (USAL,1984,53)

c) Diğer Dış Faydalar
• Takdir ve prestijin yükselmesi
• Kesin bir imaj yaratması
• Kültürel ve toplumsal bir merkez
• Kongre merkezi binası aracılığıyla serbest zaman faaliyetlerinin değerlendirilmesi
• Çekici mimari bir eserle şehrin çekiciliğini geliştirmek(USAL,1984,53)

III.6.2. Kongreler Açısından

III.6.2.1. Maliyet Unsurları

Kongrelerin maliyet unsurlarını sabit ve değişken maliyetler başlığı altında ikiye ayırabiliriz.

A) Sabit Maliyetler

Kongrelerde en önemli husus maliyetlerin katılanlarca ödenmesidir. Bunun anlamı şudur ki; kongrelerin organizasyonu, delegelerin transferi ve konaklama ücretleri kongreye katılanlardan alınan “Participation Fee” katılma ücretinden karşılanmaktadır. Diğer taraftan kongre sırasında yapılan “get together party” bir resepsiyon, veda yemeği, konser veya folklor gösterisi gibi harcamalar genellikle kongreyi alan ev sahibi ülkenin makamlarınca karşılanmakta, ayrıca, turizm büroları ve işletmelerince desteklenmektedir. Böylece bir kongrede toplam fayda ve sabit maliyet unsurları dengede kalmaktadır. (USAL,1984,55)

B) Değişken Maliyet

Kongrelerde değişken maliyetler, toplam maliyete oranla hemen hemen önemsiz sayılabilirler. Bu konuda bazen en yüksek ödeme, kongre organizatörlerine yapılmaktadır. Basılı materyalin ve haberleşmenin maliyeti ise genelde düşük bir oranda kalmaktadır. (USAL,1984,55)

III.6.2.2. Fayda Unsurları

Bir kongrenin fayda unsurlarının hesap edilebilmesi için üç kriter kullanılabilir.
• Direkt harcamalar
• Toplam istihdam
• Ölçülemeyen değerler(USAL,1984,56)

A) Direkt Harcamalar

Bir kongredeki toplam direkt harcamaları ölçmek amacıyla aşağıdaki formül kullanılmaktadır.
(a+b) xe + (a+b) x (c+d) xf
Buradaki harfler aşağıdaki faktörleri göstermektedir.
a = Kayıt yaptıran delege sayısı
b = Kayıt yaptıran refakatçi sayısı
c = Kongre süresi
d = Ülkedeki pre-post kongre süreleri içinde konaklama sayısı
e = Her bir delege için organizasyon maliyeti
f = Ülke içinde günlük ortalama harcama

Bu formülde (e) faktörü dışındaki bütün sembollerin anlamları açıktır. (e) sembolü yerine kongreye katılma ücreti kavramı da kullanılabilir. Bilindiği üzere, bu ücret bütün maliyetler toplamından fazla değildir. (USAL,1984,57)

B) Toplam İstihdam

Kongrelerin yararları sadece direkt harcamalarla ölçülmez. Bugün için kongrelerin yarattığı istihdam imkanı da her ülke için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konuda farklı bir formülün uygulanması gerekmektedir. Kısaca ifade edilmesi gerekirse, kongreler ile ilgili her bir iş kolunda kongre harcamaları iş dallarına bölünmektedir.
Kongrelere katılanların günlük harcamaların iş kollarına dağılımı konusunda yapılan bir araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. (USAL,1984,58)

Kongrelere Katılanlrın Günlük Harcamalarının İş Kollarına Dağılımı
(ÇİZELGE III-2) (USAL,1984,59)
Kongreler Uluslar Arası Ulusal
Kentler Amsterdam Londra Berlin Denhag Londra
İş kolu
Horeca 58 52 61 65 71
Konaklama
Yiy-İçe
Perakende
Taşımacılık
Eğlence
Diğer 29 ½
28 ½
15
13
10
4 --
--
33
5
6
4 34
27
17
5
10
7 35
30
10
10
8
7 --
--
17
3
2
6
TOPLAM 100 100 100 100 100


C) Ölçülmeyen Değerler

Kongrelerin diğer yararları ise ölçülemeyen değerlerden oluşmaktadır. Genelde kongreler yapıldıkları kent ve ülke hakkında bir tanıtma faktörü olarak rol oynamaktadırlar. Sadece kongre delegeleri değil aynı zamanda tüm dünya kamu oyu da basın, radyo, televizyon, gibi haber alma araçları kanalıyla o kent ve ülke hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Kongreler, kongre yerinin, reklam ve propagandasına araç olmaktadır. (USAL,1984,60)

III.6.3. Turizm Ekonomisi Açından

Maddeler halinde alacak olursak;
• Kongrelerde günlük harcamalar, bir uluslar arası bir turizmdeki harcamalar ortalamasının çok üstündedir.
• Kongreler, yüksek miktarda döviz getirisi sağlamaktadır. (uluslar arası ve yabancı kongreler için)
• Kongreler nedeniyle bir çok şehir oteli için, ölü sezonda bile fiyat indirimi yapmaya gerek kalmamaktadır. Kongreler turizm sezonunu uzatıcı niteliktedir.
• Kongrelerin zaman içerisinde dağılımları, toplam turist akımı ile karşılaştırıldığında, göreli olarak daha düzenlidir.
• Kongrelerin turizm için sonradan sağlayacağı yararlar bulunmaktadır.
• Bir kent veya ülkenin halkla ilişkiler konusunda değeri başarılı bir kongre ile ortaya çıkabilir.
• Kongre yapılan yerin tanıtılması ile yere yönelik turistik satın alma potansiyelini düzenlemektedir.
• Delegeler, kongre yerini tekrar ziyaret etmekte veya çok sayıda ziyareti yönlendirmektedir.
• Kongre turizmi yerli ve yabancı konuklar için serbest zaman yaratılmasına neden olur.
• Kongre turizmi çeşitli ulusların birbirini anlamalarına ve yakınlaşmalarına katkıda bulunmaktadır. (USAL,1984,61)

Yukarıda verilen maliyet ve fayda unsurları genel ekonomiyi yöneten ve yönlendiren kuruluşlar için olduğu kadar, bu alanda yatırım yapmak isteyecek özel kuruluşlarca da dikkate alınmalı ve bu yolla bilinçli karar verme süreci benimsenmelidir.

III.7. Kongre Turizmi Alanında Bazı Örgütlenmeler

Kongre turizminin önemi ve gelişmesini vurgulayan diğer bir olguda, sektöre ilişkin alt yapı ve üst yapı kurum , kuruluş, işletme ve hizmetlere paralel olarak, bazı önemli örgütlenmelere rastlanmasıdır.
Kongre turizmi alanında hizmet veren çeşitli mesleki gruplar ve arz unsurları kongre pazarındaki etkinliklerini arttırmak ve ilişkileri düzenlemek amacıyla örgütlenmişlerdir. Birbirinden farklı uzmanlık alanlarını kapsayan bu kuruluşları sistematik biçimde örgütlemek oldukça güçtür. Bu alanda örgütlenmiş kuruluşları şu ana kısımlara ayrılabilir. (TEKSAY,1983,85)

• Ulusal turizm kuruluşları
• Kongre büroları
• Kongre sarayları ve salonları (kongre merkezlerini tanıtma ve pazarlama ve kongreleri yönlendirme kuruluşları)
• Kongre organizatörleri ve kuruluşları v.b. (USAL,1984,62)

III.7.1. Ulusal Turizm Kuruluşları

Bazı ülkeler ulusal turizm kuruluşları içinde kongre birimleri oluşturmuşlardır. Bu birimlerin temel görevleri ülkenin kongre olanaklarını tanıtmak, pazarlamasına yardımcı olmak ve bazı tıkanıkları gidermek amacıyla kuruluşlar arası koordinasyonu sağlamak, pazar araştırması yapmak, kongre olanaklarını tanımak amacıyla broşürler bastırmak, kongrelere çeşitli destekler sağlamaktır. Ulusal turizm kuruluşları kongre düzenlemezler, düzenleyecek olanları desteklerler. (TEKSAY,1983,87)
III.7.2. Kongre Büroları

Kongre büroları, kongre merkezlerini temsilen kurulmuş, ulusal. Yöresel, yerel genellikle ulusal turizm örgütüne veya yerel yönetime bağlı, kar amacı gütmeden uluslar arası kongreleri özendirmeye çalışan kuruluşlardır. Bunlar temsil ettikleri yerin kongre olanaklarını tanıtıcı ve pazarlayıcı bir görevi yürütmektedir. Genellikle görev yaptıkları ülkenin ve kentin veya bölgenin adını taşımaktadırlar. (TEKSAY,1983,87)

III.7.3.Kongre Sarayları ve Salonları

Kongre sarayları ve salonlarına ilişkin bilgiler daha önceden değinilmiştir. (BAKINIZ III.6.1.)

III.7.4. Kongre Organizatörleri Kuruluşları

Uluslararası
• (IAPCO) İnternational Association of the Professional Congress Organizers
• (INCOM) İnternational Convention Organizers Meeting
• (MPI) Meeting Planners İntenational

Ulusal
• (PCO) Professional Conference organizers
• (AFOPC) Association Française de organisateurs professionnels (TEKSAY,1983,87)

III.7.5. Yayın Evleri ve Yayın Organları

Ayrıca, kongrelerle ilgili pek çok yayın bu sektöre hizmet vermektedir. Ancak, bunların bazıları bağımsız ise de bir çoğu daha önce belirttiğimiz örgütlenme alanları içinde bulunan yayın organları olarak görülmektedirler. (TEKSAY,1983,89)III.8. Türkiye’de Kongre Turizmi

Tarih ve Kültür hazinesi Türkiye, heyecan verici imkânlar âleminin kapısı durumundadır. Avrupa ve Asya'nın birleştiği yerde, Türkiye toplantı, insentiv ve kongrelere şahane mekân konumundadır.

Türkiye birinci sınıf otel konaklama ve konferans tesisi zenginliği, dünyanın belli başlı şehirlerine kolayca ulaşım, güzel dekorlar ve eşsiz manzara cazibesi sunmaktadır.

Bütün bunlara, mükemmel bir iklim ve alternatif destinasyonlara göre çok daha düşük maliyet avantajı eklenmektedir. Türkiye, Avrupa ülkelerine yakınlığı ve egzotikliği ile ideal bir destinasyondur. İzmir, Antalya ve Ankara'ya transfer bağlantısı ve direkt uçuş imkânıyla, Türk Havayolları ve diğer ulusal havayolu şirketlerince İstanbul'a iki ile üç saat içinde ulaştırılmak mümkündür.Günlük seferler İstanbul'u Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu ve Asya'nın belli başlı şehirlerine bağlamaktadır. Şehir turları ve eğlence programları paket halinde düzenlenebilir.

Rakipsiz dekoru ve mimari hazinelerinin zenginliğiyle, İstanbul dünyanın en büyük turizm destinasyonları arasında yer alır.Palmiye ağaçları ve eski harabeleri ile,İzmir Ege bölgesinin kapısıdır. Kuşadası, Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi sevimli deniz sayfiyeleri satış, toplantı, insentiv için gayet iyi tercihlerdir. Antalya, Mersin ve Akdeniz'in kıyı sayfiyeleri, yıl boyu ziyaretçileri, güneş, güzel kum plajları ve eski tarihi yerleri ile cazibe merkezleridir. Türkiye'nin başkenti Ankara muhteşem otel ve restoranları, şahane kaya kiliseleri ve yer altı şehirleri, manzaralı efsanevi Kapadokya'ya kolay ulaşıma ile önemli bir merkezdir.Osmanlı Devletinin ilk başkenti Bursa ise göz alıcı manzara, termal banyolu oteller ve Uludağ'da mükemmel kayak imkanlârı sunmaktadır.

Türkiye bugün her tür ve boyutta toplantı, insentiv ve konferansı uygun konfor ve tarzda düzenlemek üzere tüm donanıma sahiptir. Geleneksel Türk konukseverliği, Yüksek standartta mahalli yemek ve şarap, sonsuz eğlence ve gezi imkânları, Türkiye'de düzenlenecek her kongreyi yankılar uyandırıcı başarıya ulaştırmanın garantisidir. ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
EK 1: TÜRKİYE ’DE HİZMET VEREN KONGRE MERKEZLERİ ([Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız])
AFYON
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
AFYON
İkbal Thermal Hotel ***** İzmir Karayolu 9. km. AFYON Tel:0 - 272 - 252 56 00 (20 Lines) 286 / 604 3 / 370 - 130 - 63 / 444 - 156 - 75 m2 ......... Mikrofon, Film - Slayt - Video - Projection, Perde, Flipchart
Thermal Resort Oruçoğlu Oteli **** Kütahya Yolu14.km AFYON Tel:0 - 272 - 2515050 / 15Lines Fax:0 - 272 - 251 50 60 306 / 624 3 / 400 - 100 - 50 / 235 - 110 - 50 m2 .......... Slayt - Film - Tepegöz, Sinevizyon Sistem
Afyon Özer Otel **** Dumlupınar Mah., AFYON Tel:0 - 272 - 2143300 Fax:0 - 272 - 214 33 09 100 / 210 3 / 230 - 60 - 50 / 276 - 72 - 60 m2 ......... Perde, Slayt - Tepegöz, Laser Point, Sinevizyon , Barkovisyon,

________________________________________
ADANA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
ADANA
Seyhan Oteli ***** No : 30 ADANATurhan Kemal Beriker Blv., Tel : 0 - 322 - 457 58 10Fax : 0 - 322 - 454 28 34 140 / 300 4 / 200 - 40 - 45 - 65 / 240 - 48 - 54 - 78 m2 ......... Tepegöz, Video, Ses Sistemi, Slayt, Projeksiyon, Flipchart
HiltonSA Oteli ***** Taşköprü Yanı ADANATel : 0 - 322 - 355 50 00Fax : 0 - 322 - 355 50 50 308 / 620 4 / 180 - 66 - 58 - 50 / 216 - 79 - 70 - 60 m2 ......... Video, Slayt, Ses Sistemi, Projeksiyon, Flipchart,
Çukurova Sürmeli Oteli ***** Özler Caddesi, Kuruköprü - ADANATel : 0 - 322 - 351 73 21Fax : 0 - 322 - 351 89 73 - 352 19 45 159 / 329 5 / 367 - 200 - 20 - 20 - 20 - / 440 - 240 - 24 - 24 - 24 - 24 m2 ......... Video, Flipchart, Tepegöz - Slayt Projeksiyon, Ses Sistemi
Mavi Sürmeli Oteli **** İnönü Caddesi, No : 151 ADANATel : 0 - 322 - 363 34 37 Fax : 0 - 322 - 363 35 27 136 / 289 2 / 350 - 200 / 350 - 200 m2 ......... Video, Tepegöz - Slayt Projeksiyon,
Zaimoğlu Oteli **** Özler Caddesi, No : 72ADANA Tel : 0 - 322 - 363 53 53 Fax : 0 - 322 - 363 53 63 77 / 156 1 / 140 / 168 m2 ......... Video - Slayt - Tepegöz , Projeksiyon
İnci Oteli **** Kurtuluş Caddesi, No : 40 ADANATel : 0 - 322 - 435 82 34Fax : 0 - 322 - 435 83 08 90 / 185 3 / 650 - 90 - 130 m2 ......... Video - Tepegöz , Projeksiyon, Mikrofon

________________________________________
ANKARA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
ANKARA
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Sheraton Ankara ***** Kavaklıdere - ANKARATel : 0 - 312 - 468 54 54Fax : 0 - 312 - 467 11 36 311 / 638 7 / 700 - 400 - 300 - 150 - 60 - 60 - 25 / 622, 72 - 346, 32 - 276, 39 - 185, 25 - 68, 11 - 70, 08 - 32, 40 m2 ..... Mikrofon, Projeksiyon,
Ankara Hilton SA Oteli ***** Tahran Cad, No : 12, Kavaklıdere - ANKARA Tel : 0 - 312 - 468 28 88Fax : 0 – 312 - 468 09 09 325 / 670 8 / 600 - 250 - 170 - 150 - 130 - 60 - 60 - 50 ........ Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz,
Büyük Ankara Oteli ***** Atatürk Blv., No : 183Kavaklıdere - ANKARA Tel : 0 - 312 - 425 66 55 Fax : 0 - 312 - 425 50 70 - 419 99 30 194 / 316 2 / 600 - 80 ........ Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz, Sinevizyon
Büyük Sürmeli Oteli ***** Cihan Sk., No : 6Sıhhiye - ANKARATel : 0 - 312 - 231 76 60Fax : 0 - 312 - 229 51 76 206 / 422 7 / 600 - 900 - 200 - 70 - 150 - 45 - 40 / 374 - 900 - 418 - 72 - 140 - 40 - 42 m2 ........ Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz, Ses Sistemi
Ador Altınel Oteli ***** G.M.K. Blv. No : 151Tel : 0 - 312 - 231 77 60 (30 Lines)Fax : 0 - 312 - 230 23 30Tandoğan - ANKARA 175 / 358 4 / 480 - 350 - 120 - 80 / 600 - 325 - 114 - 87 m2 ........ Mikrofon, Slayt - Video - Tepegöz, Ses Sistemi
Hotel Bilkent Ankara ***** Bilkent 1. Cadde 06533Bilkent - ANK.Tel : 0 - 312 - 266 46 86 (30 Lines)Fax : 0 - 312 - 266 46 79 100 / 214 7 / 760 - 110 - 100 - 50 - 45 - 30 - 210 / 912 - 132 - 120 - 60 - 54 - 36 - 252m2 ........ Slayt - Tepegöz
Best Apart Otel **** Uğur Mumcu Sk. No : 7106700 GOP - ANKARA Tel : 0 - 312 - 446 80 80Fax : 0 - 312 - 446 80 90 42 / 98 2 / 500200 / 400 - 280 m2 İstek Üzerine Ses Sistemi, Slayt, Tepegöz,
Aldino Otel **** Tunalı Hilmi Cad. Bülten Sk., No : 22, Kavaklıdere - ANKARATel : 0 - 312 - 468 65 10Fax : 0 - 312 - 468 65 17 55 / 110 1 / 170 ........ Projeksiyon
Sergah Otel **** Çankırı Cad., No : 48, Ulus - ANKARATel : 0 - 312 - 310 85 00Fax : 0 - 312 - 310 31 00 112 / 240 4 / 104 - 125 - 210 - 50 ........ Video, Projeksiyon, Ses Sistemi
Stad Oteli **** İstiklal Cad., No : 20, 06650 Ulus - ANKARATel : 0 - 312 - 310 48 48Fax : 0 - 312 - 310 89 69 225 / 450 3 / 40 - 40 - 40 ........ Flipchart, Film - Slayt - Video - Tepegöz,
Kent Otel **** Mithatpaşa Cad., No : 4 / 6Yenişehir - ANKARATel : 0 - 312 - 435 50 50Fax : 0 - 312 - 434 46 57 117 / 247 4 / 300 - 150 - 40 - 20 / 250 - 370 - 75 - 40 m2 ........ Mikrofon, Film, Slayt, Video, Projeksiyon
Dedeman Oteli **** Büklüm Sk. No: 1, Küçükesat - ANKARATel : 0 - 312 - 417 62 00Fax : 0 - 312 - 417 62 14 308 / 595 4 / 450 - 500 - 300 - 850 7 Dilde Mikrofon, Film, Slayt, Video, Projeksiyon
Ankara Best Otel **** Atatürk Blv. No : 195 Bakanlıklar - ANKARATel : 0 - 312 - 467 08 80Fax : 0 - 312 - 467 08 85 48 / 108 1 / 300 ........ Slayt - Video - Tepegöz, Ses Sistemi
İçkale Oteli **** G.M.K. Blv. No : 89Maltepe - ANKARATel : 0 - 312 - 231 77 10Fax : 0 - 312 - 230 61 33 122 / 247 1 / 170 / 210 m2 ........ Slayt, - Video - Tepegöz, Flipchart, Ses Sistemi

________________________________________
ANTALYA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda /
Yatak Salon Kapasitesi -
Alanı Simultane
Çeviri Teknik Ekipman
Kemer
Grand Otel Phaselis
***** Tekirova / Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 821 40 70
(5 Lines)
Fax : 0 - 242 - 821 40 69 340 / 649 1 / 100 / 100 m2 ......... Slayt - Video - Tepegöz,
Ses Sistemi
Renaissance Resort Otel
***** Beldibi - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 83 31
Fax : 0 - 242 - 824 84 30 384 / 648 1 / 800 / 770 m2 4 Kabin 4 Dilde Tercüme Kulaklık Seti Slayt, Video,
SesSistemi
Magic Life Der
Club World
***** Tel : 0 - 242 - 824 69 50
Fax : 0 - 242 - 824 69 70 753 / 1884 3 / 250 - 165 - 145 / 298 - 198 - 160 m2 8 Dilde Tercüme Video, Projeksiyon
Magic Life Der
Club Kemer
***** Göynük Mevkii - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 815 15 11
Fax : 0 - 242 - 81515 10 238 / 576 1 / 130 / 190m2 ......... Video, Tepegöz, Ses Sistemi
Göynük Sultan
Saray Oteli
***** GöynükMevkii - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 815 14 80
Fax : 0 - 242 - 81514 99 485 / 1000 1 / 300 / 400 m2 ......... Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz Ses Sistemi
Elize Kemer Beach
***** Çamyuva - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 64 50 / 9 Lines Fax : 0 - 242 - 824 64 45 216 / 446 1 / 150 / 180 m2 ......... Slayt - Video - Tepegöz
Ses Sistemi
Özkaymak
Marina Otel
***** Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 814 53 55 / 10Lines Fax : 0 - 242 - 814 53 65 271 / 561 1 / 600 / 600 m2 ......... Ses Sistemi, Telefon
Kiriş World
Magic Hotel
***** Kiriş - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 68 00
Fax : 0 - 242 - 824 68 20 - 21 393 / 909 1 / 250 / 300 m2 ......... Slayt - Tepegöz,
Kiriş Alinda
Beach Otel
***** Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 467 14 14 203 / 434 2 / 115 - 60 / 138 / 72 m2 ......... .........
Türkiz Otel
***** Yalı Cad. No:3 Kemer - ANTALYA
Tel: 0 - 242 - 814 41 00
Fax: 0.242 814 2833 152 / 324 2 / 82 - 44 / 98 - 53 m2 5 Kabin 3 Dilde Tercüme Mikrofon, Film - Slayt -
Video - , Tepegöz
Ünsaphire Hotel ***** Tel : 0 - 242 - 821 46 00 / 11 Lines Fax : 0 - 242 - 821 46 11 239 / 510 1 / 200 / 240 m2 İstek Üzerine Slayt - Video - , Tepegöz
Ses Sistemi
MiragePark
Resort Oteli
**** Göynük - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 815 22 44
Fax : 0 - 242 - 815 22 33 499 / 1050 1 / 400 / 480 m2 İstek Üzerine Ses Sistemi
Bilkent Kemer Oteli
**** Göynük - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 815 15 38
Fax : 0 - 242 - 815 15 37 197 / 402 4 / 135 - 27 - 29 - 50 /
112 - 32 - 35 - 60 m2 ......... Video, Tepegöz,
Ses Sistemi
Festival Otel
**** Tekirova - Kemer - ANTALYA 107 / 215 1 / 50 / 60 m2 ......... .........
Club Med Palmiye Tatil Köyü Oteli
**** Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 814 32 60
Fax : 0 - 242 - 814 12 96 264 / 544 1 / 400 / 140m2 ......... Mikrofon, Film - Slayt -
Video - Tepegöz ,
Ses Sistemi
Nurol Club Salima Holiday Village Beldibi - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 83 60
Fax : 0 - 242 - 824 80 83 341 / 805 1 / 380 / 370m2 3 Kabin 3 Dilde Tercüme Mikrofon, Film - Slayt -
Video - Tepegöz
Barkovisyon
Simena Holiday Village Çamyuva - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 63 63
Fax : 0 - 242 - 824 63 81 400 / 860 3 / 700 - 130 - 60 / 550 -
108 - 52 m2 ......... Film - Slayt, Tepegöz,
Ses Sistemi,
Clup Aquamarine Holiday Village Beldibi - Kemer - ANTALYA
Tel: 0 - 242 - 824 85 00
Fax : 0 - 242 - 824 80 52 273 / 576 2 / 200 - 8 / 370 - 12m2 ......... Ses Sistemi, Video
Epidiascope
Şampiyon Holiday Village Tel: 0 - 242 - 824 83 80
Fax : 0 - 242 - 824 85 35 209 / 432 4 / 200 - 100 - 50 - 8 /
132 - 65 - 40 - 16 m2 ......... Mikrofon, Film - Slayt -
Video - Tepegöz
Milta Holiday
Village Kızıltepe Mev., Göynük - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 815 16 50
Fax :0 - 242 - 815 16 80 388 / 778 1 / 300 / 360 m2 ......... Ses Sistemi, Video -
Tepegöz
Martı Myra
Holiday Village Tekirova - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 821 40 83
Fax : 0 - 242 - 821 43 52 432 / 920 1 / 500 / 680 m2 ......... Slayt, Tepegöz,
Ses Sistemi
ZiganaHoliday
Village Beldibi - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 824 92 30 / 4 Lines Fax : 0 - 242 - 82483 15 278 / 620 3 / 450 - 140 - 70 / 325 - 155 - 75m2 ......... Slayt - Video - Tepegöz ,
Ses Sistemi
Barkovisyon,
Corinthia Holiday Village Tekirova - Kemer - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 821 47 50
Fax : 0 - 242 - 824 62 10 301 / 646 1 / 350 / 420m2 ......... Mikrofon Sistemi
Le Jardin
ResortHV ......... 244 / 523 3 / 35 - 35 - 220 - 42 - 42 - 264m2 ......... Slayt - Video - Tepegöz
Ses Sistemi
ANTALYA
Dedeman Otel
***** Lara Yolu - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 32179 10
(20 Lines) 544 / 1150 1 / 500 / 600 m2 8 Kabin 7 Dilde Tercüme 315
Kulaklık Seti Mikrofons, Film - Slayt -
Video - Tepegöz
Flipchart
Hotel Ofo
***** Üçyol Mev. Lara - ANTALYA Tel : 0 - 242 - 349 40 00 147 / 300 4 / 1000 - 660 -
300 - 270 m2 İstek Üzerine 4 Kabin 40 Kulaklık Seti, 3 Dilde Tercüme Mikrofon, Video - Slayt - Tepegöz, Flipchart
Talya Otel
***** Fevzi Çakmak Cd. No : 60 ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 248 65 00
Fax : 0 - 242 - 241 56 08 204 / 420 3 / 120 - 50 - 200 /
162 - 75 - 225 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Film - Slayt -
Video - Tepegöz,
Falez Oteli
***** Konyaaltı, Falez Mev. ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 238 54 54
Fax: 0 - 242 - 23851 51 332 / 692 6 / 260 - 80 - 30 - 18 - 6 - 6 / 670 - 370 - 73 - 50 - 25 -
25 m2 4 Kabin 4 Dilde Tercüme Mikrofon , Film - Slayt - Tepegöz
Club Otel Sera ***** Güzelyalı Lara - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 323 11 79 -
349 34 34
Fax :0 - 242 - 323 12 70 -
349 34 54 180 / 310 1 / 150 / 180 m2 3 Kabin 3 Dilde Tercüme Perde, Flipchart, Lectern,
Film Slayt, Video
Tepegöz,
Sheraton Voyager ***** 100. Yıl Blv. 07050 ANTALYA
Tel: 0 - 242 - 238 55 55
Fax : 0 - 242 - 238 5570 413 / 834 10 / 320 - 150 - 100 - 20 -
20 - 20 - 20 - 20 - 30 - 84 /
684 - 266 - 202 - 49 - 49 - 42 - 44 - 42 - 55 - 295 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Film, Video, Kamera,
Epidiacsope
Grand Adonis
Otel
***** Eski Lara Cd. ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 323 44 44
Fax : 0 - 242 - 323 10 31 231 / 504 3 / 500 - 150 - 150 İstek Üzerine Slayt, Tepegöz,
Adora Golf
Resort
***** Belek Turizm Mrk. Serik - ANTALYA
Tel :0 - 242 - 725 40 51
Fax : 0 - 242 - 72540 71 211 / 422 3 İstek Üzerine Flipchart, Film,
SlaytSes Sistemi,
Tepegöz,
Epidiascope,
Barkovisyon,
Tat Beach Otel ***** Belek Turizm Merkezi, Belek / Serik - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 725 40 76
Fax:0 - 242 - 725 40 99 315 / 649 1 / 85 / 102 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Video,
Tepegöz,
Sinevisyon,
Film, Slayt
Magic Life
Der Club
***** Belek Turizm Merkezi
Belek / Serik -
ANTALYA
Tel: 0 - 242 - 725 41 30 - 45 Fax:0 - 242 - 725 41 49 - 50 308 / 650 2 / 400 - 120 / 480 -
144 m2 İstek Üzerine Mikrofon,
Film, Slayt
Epidiascope
Video, Tepegöz
Belconti Resort Hotel
***** İskele Mev., Belek - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 715 15 40
Fax : 0 - 242 - 715 1047 383 / 846 4 / 500 - 65 - 65 - 130 / 600 - 78 -
78 - 156 m2 ......... Tepegöz,
Mikrofon, Slayt,
Video, Perde
Xanadu Resort Hotel
***** P.K. 49, Belek -
ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 715 26 50
Fax : 0 - 242 - 715 17 33 387 / 850 2 / 920 - 565 / 1104 -
678 m2 ......... Projeksiyon, Ses
Perde, Sistemi,
Mikrofon, Video
Hotel Silyum 2000 ***** Belek - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 715 21 00
Fax : 0 - 242 - 715 21 69 118 / 250 4 / 350 - 40 -
60 - 24 /
416 - 110 - 140 - 90 m2 İstek Üzerine .........
Letoonia Golf Resort Hotel
***** Belek - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 715 14 50
Fax : 0 - 242 - 715 1454 232 / 496 3 / 210 - 90 - 75 /
252 - 108 - 90 m2 ......... Tepegöz
Flipchart,
Slayt, Video,
Perde, Kürsü
Altis Golf Hotel Resort Hotel
***** Belek - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 725 42 26
Fax : 0 - 242 - 725 4234 310 / 644 4 / 280 - 60 -
60 - 60
/ 336 - 72 -
72 - 72 m2 ......... .........
Sun Zeynep Otel
***** Tel : 0 - 242 - 725 41 80
Fax : 0 - 242 725 42 00 -
725 43 74 405 / 850 9 / 60 - 55 - 28 - 190 -
64 - 40 - 40 - 40 - 40 /
72 - 66 - 34 - 228 -
77 - 48 - 48 - 48 m2 ......... Mikrofons, Slayt,
Tepegöz,
Flipchart
Antbel Belek
Hotel
***** 3. Kum Tepesi Belek Serik - ANTALYA
Tel: 0 - 242 - 725 41 02
Fax : 0 - 242 - 725 4268 295 / 649 4 / 90 - 200 - 90 / 240 -
108 - 240 - 108 m2 ......... .........
Bellis Otel
***** Tel: 0 - 242 - 725 42 80
Fax : 0 - 242 - 725 43 00 321 / 650 1 / 60 / 72m2 ......... .........
Gloria Golf
Resort
***** ............ 420 / 842 2 / 110 - 90 / 132 - 108 m2 ......... .........
World of Wonders Topkapı Palace
**** Kundu Köyü Aksu
Antalya
Tel : 0 - 242 - 431 23 23
Fax : 0 - 242 - 431 23 22 908 / 1908 4 / 85 - 85 - 50 - 80 /
102 - 102 - 60 - 96 m2 ......... Mixer, Perde, Mikrofon, Video, Projeksiyon,
Flipchart
Cam Piramit
Sabancı Kongre
ve Fuar Merkezi Tel : 0 - 242 - 243 78 68
Fax : 0 - 242 - 247 97 39 ......... 2 / 388 - 817 /
403 - 786 m2 12 Kabin Perde, Tepegöz -
Projektör,
Ses Sistemi
Club Asteria Holiday Village ÜçKum Tepesi, Belek Serik ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 725 40 01
Fax : 0 - 242 - 725 40 02 302 / 650 1 / 100 / 130 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Slayt -
Film - Tepegöz,
Belvil Holiday Village Taşlıburun Mev., Serik Belek - Antalya
Tel : 0 - 242 - 725 42 51
Fax :0 - 242 - 725 42 74 267 / 535 3 / 500 - 120 -
120 / 450 -
135 - 135 m2 İngilizce, Almanca, Rusça Tepegöz ,
Flipchart
Video, Slayt
SİDE
Hotel Turquoise SideHotel
***** P.k. 70 / 71, 07600 Side - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 756 95 30 272 / 583 2 / 120 - 65 / 144 - 78 m2 İstek Üzerine .........
Cesars Hotel
***** Kumköy, Side - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 753 24 80
/ 10Lines
Faks : 0 - 242 - 753 18 52 195 / 446 1 / 235 / 282 m2 İstek Üzerine Mikrofon
Asteria Hotel
***** 07330 Side - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 753 18 30
Faks : 0 - 242 - 753 1830 310 / 636 1 / 300 / 360m2 İstek Üzerine Film, Slayt -
Video - Projeksiyon,
Epidiascope,
Arum Oteli
***** Side - Antalya 288 / 677 2 / 70 - 70 / 84 - 84m2 ......... .........
Club Grand
Side Otel
***** ........... 383 / 898 3 / 170 - 70 - 70 /
204 - 84 - 84 m2 ......... .........
Turtel Turistik Tesisleri HV1 Selimiyeköyü - 07330 Side - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 753 39 00
Fax : 0 - 242 - 753 20 25 484 / 804 1 / 200 / 350 m2 ......... Mikrofon, Film - Slayt - Tepegöz
MANAVGAT
B. Kaya Hotel
***** Titreyen Göl Mevkii, Manavgat - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 756 90 90
Faks :0 - 242 - 756 90 95 267 / 615 7 / 302 - 40 - 30 - 30 - 25 - 20 - 20 /
250 - 60 - 50 - 60 - 50 - 45 - 45 m2 1 Kabin 3 Dilde Tercüme 300 Kulaklık Seti
Mikrofon, Film -
Slayt - Video
Projeksiyon
Otel Saray Regency
***** P.K. 34, Titreyen Göl Mevkii, Manavgat - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 756 91 00
Faks : 0 - 242 - 756 91 09 144 / 288 1 / 320 / 380 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Film -
Slayt - Video -
Tepegöz,
Grand Prestige Oteli
***** Titreyengöl Sorgun, 07600 Manavgat - Antalya
Tel : 0 - 242 - 756 90 60
Fax: 0 - 242 - 756 90 81 348 / 732 1 / 250 / 300 m2 ......... Mikrofon,
Film - Slayt -
Tepegöz,
Süral Oteli 2
***** Tilkiler Mev. Çolaklı
Manavgat - Antalya
Tel : 0 - 242 - 763 60 52
Fax :0 - 242 - 763 69 60 226 / 498 1 / 230 / 276 m2 ......... .........
Club Turan
Prince HV1 P. K. 62, Kızılağaç Mevkii, Manavgat - Antalya
Tel : 0 - 242 - 579 09 08
Fax : 0 - 242 - 579 16 66 368 / 736 1 / 320 / 320 m2 1 Kabin İstek Üzerine Mikrofon, Slayt -
Video - Tepegöz
Club Alibey
HV1 Meydan Mev., Kızılağaç Köyü Manavgat - ANTALYA
Tel : 0 - 242 - 748 22 00
Fax : 0 - 242 - 748 22 20 886 / 1780 1 / 400 m2 ......... .........
ALANYA
Ananas Otel
***** Gazipaşa Yolu üzeri
Karasaz Mev. Alanya
Tel : 0 - 242 - 514 09 00
Fax :0 - 242 - 514 08 50 176 / 352 1 / 80 / 96 m2 3 Kabin 3 Dilde Tercüme Mikrofon, Film -
Slayt - Video,
Flipchart
Tepegöz
Grand Kaptan 2
Oteli
***** Tel : 0 - 242 - 514 01 01
Fax : 0 - 242 - 514 00 92 266 / 534 1 / 350 / 110 m2 3 Kabin 2 Kabin Mikrofon, Film,
Slayt, Video -
Tepegöz,
Hotel Kemal Bay ***** Tel : 0 - 242 - 565 17 40
Fax :0 - 242 - 565 15 34 235 / 517 4 / 100 - 75 - 50 - 200 4 Kabin 3 Dilde Tercüme Mikrofon, Film -
Slayt - Video,
Tepegöz
Serapsu Otel
***** Konaklı Alanya
Fax : 0 - 242 - 565 10 72 216 / 447 1 / 350 / 106m2 2 Kabin İstek Üzerine Mikrofon, Film -
Slayt - Video,
Tepegöz
Lonicera Otel ***** Türkler Köyü Kuşadası, Gölcük Mev., Alanya
Tel : 0 - 242 - 517 14 59 -
517 11 79
Fax : 0 - 242 - 517 1802 180 / 372 2 / 50 - 50 / 60 - 60 m2 ......... .........
Pegasos Resort Otel
***** İncekum Alanya 370 / 842 6 / 750 - 100 -
60 - 60 - 60 - 84 -
900 - 120 - 72 -
72 - 72 - 100m2 ......... .........
Alanya Sunset Beach
***** Hanönü Mev. Alanya
Fax : 0 - 242 - 518 13 13 218 / 452 3 / 164 - 50 - 50 -
197 - 60 - 60 m2 ......... .........
Club N
***** Okçular Alanya
Tel : 0 - 242 - 527 48 30
Fax : 0 - 242 - 527 48 28 258 / 519 2 / 160 - 120 /
192 - 144 m2 ......... .........

________________________________________
AYDIN
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Korumar Hotel ***** Türkmen Mah., Akyarlar Mev., Kuşadası - AYDIN Tel : 0 - 256 - 618 15 30 / 10 Lines Fax :0 - 256 - 618 11 10 250 / 502 3 / 350 - 300 - 150 / 300 - 260 - 118 m2 2 Kabin 2 Dil 100 Headsets Mikrofon, Film - Slayt - Video - Genel giderler, Gösterim, Epidiascope
Fantasia Hotel ***** Kuşadası - AYDIN Söke Yolu 5. km. Yavansu Mev., Tel : 0 - 256 - 622 06 00 (10 Lines) Fax : 0 - 256 - 62207 65 320 / 650 5 / 500 - 200 - 80 - 140 - 140 / 660 - 155 - 61 - 150 - 105 m2 4 Kabin 5 Dil 200 Headsets Mikrofon, Film, Slayt, Video - Epidiascope, Slayt - Video - Tepegöz, Projektör,
Onura Hotel ***** Yavansu Mev. Söke Yolu 5 km., 09400 Kuşadası Tel : 0 - 256 - 622 05 05 / 12 Lines Fax : 0 - 256 - 622 07 27 330 / 660 2 / 500 - 350 / 200 - 140 m2 3 Kabin 3 Dil Headsets Epidiascope, Film - Slayt - Video, Tepegöz
İmbat Hotel ***** Kadınlar Denizi Mevkii, Türkmen Mah., Kuşadası - AYDIN Tel : 0 - 256 - 614 20 00 / 4 Lines Fax : 0 - 256 - 614 49 60 320 / 650 2 / 300 - 250 / 480 - 420 m2 4 Kabin Mikrofon, Video, Slayt - Video - Tepegöz, Projektör
Adakule Hotel ***** Bayraklıdere Mah., Kuşadası - AYDIN Tel:0 - 256 - 618 11 43 (10 Lines) Fax : 0 - 256 - 618 11 53 280 / 595 3 / 200 - 200 - 100 / 350 - 150 - 50m2 belirtil memiş Mikrofon, Slayt - Video - Tepegöz, Projektör
Caprice Otel ***** Yenihisar Söke - AYDIN Tel : 0 - 256 - 846 15 15 Fax : 0 - 256 - 846 10 10 496 / 1093 1 / 500 / 600 m2 belirtil memiş belirtil memiş
Pine Bay Holiday Village Çamlimanı Mevkii, 09400 Kuşadası - AYDIN Tel : 0 - 256 - 618 04 06 276 / 620 4 / 1000 - 38 - 63 - 36 / 800 - 45 - 66 - 40 m2 4 Kabin istek üzerine Mikrofon, Tepegöz, Projektör, Video, Film

________________________________________
BALIKESİR
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Hotel Flourium Resort **** Lale Adaduba Mev., Mithatpaşa Mah., Ayvalık BALIKESİR Tel : 0 - 266 - 331 67 86 Fax : 0 - 266 - 331 07 90 146 / 304 2 / 100 - 200 / 120 - 210 m² belirtil - memiş Kürsü, Slayt, Ses sistemi, Perde
Eken Prestige Hotel **** Paşabayırı Mah. Bandırma - BALIKESİR 50 / 100 2 / 200 - 600 / 250 - 700 m² belirtil - memiş Flipchart, Perde, Mikrofon, Slayt, Ses sistemi, Tepegöz, Kürsü

________________________________________
BOLU
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
BOLU
Abant Palace Hotel ***** Abant - BOLU Tel :0 - 374 - 224 50 12 Fax : 0 - 374 - 224 50 11 172 / 373 1 / 450 / 540 m2 6 Dilde Tercüme Projektör, Video Set, Flipchart
Koru Oteli **** Bolu Dağı - BOLU Tel : 0 - 374 - 215 25 28 - 29 Fax : 0 - 374 - 225 38 50 128 / 256 2 / 200 - 65 / 240 - 78 m2 ....... Projektör, Video, Bilgisayar
DÜZCE
Otel Akçakoca **** Akçakoca / DÜZCE Tel : 0 - 380 - 611 4525 Fax:0 - 380 - 611 44 40 75 / 139 1 / 80 / 96 m2 ....... Tepegöz, Ses Sistemi, Perde , Video

________________________________________
BURSA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Çelik Palas Hotel ***** Çekirge Cad. No : 11 BURSA Tel : 0 - 224 - 233 38 00 (26 Lines) Fax :0 - 224 - 23619 10 173 / 359 8 / 560 - 30 - 50 - 50 - 30 - 30 - 50 - 40 / 1515 - 62 - 136 - 198 - 52 - 70 - 195 - 66 m2 belirtil - memiş Slayt, Video Projektör, Ses Sistemi, Lazer pointer, Tepegöz
Kervan saray Termal Oteli ***** Çekirge Mah., Eski Kaplıca Sk., Merkez - BURSA Tel : 0 - 224 - 233 93 00 Fax : 0 - 224 - 233 93 24 211 / 435 2 / 300 - 275 / 360 - 330 m2 2 Kabin 4 Dil 250 Headsets Tepegöz, Slayt, Ses sistemi, Video, CD, Mikrofon
Almira Oteli ***** Ulubatlı Hasan Bulvarı, No : 5, 16200 BURSA Tel : 0 - 224 - 250 20 20 Fax :0 - 224 - 250 20 38 228 / 495 2 / 580 - 300 / 697 - 360 m2 istek üzerine Slayt, Video Gösterim, Flipchart, Perde
Anatolia Otel **** Çekirge Mey. Zübeyde Hn. Cad.16070 BURSA Tel : 0 - 224 - 233 94 00 (8 Lines) Fax : 0 - 224 - 233 94 08 93 / 192 4 / 350 - 350 - 125 - 250 / 350 - 350 - 150 - 225 m² belirtil - memiş Perde, Tepegöz, Flipchart, Ses sistemi
Holiday Inn Hotel **** Uludağ Universitesi, Görükle - BURSA Tel : 0 - 224 - 442 85 40 Fax: 0 - 224 - 442 - 8617 131 / 270 2 belirtil - memiş Ses sistemi, Projektör, Flipchart, Perde, Video
Büyük Yıldız Oteli **** Uludağ Cad., Kadıköşk Mev., No:6 16100 BURSA Tel : 0 - 224 - 233 96 00 Fax :0 - 224 - 233 96 07 75 / 160 2 / 300 - 200 m² belirtil - memiş Video, Slayt, Flipchart, kopya board
Dilmen Oteli **** Çekirge Hamamlar Mev., 1. Murat Cad., No : 20, 16070 BURSA Tel : 0 - 224 - 233 95 00 Fax : 0 - 224 - 235 25 68 102 / 200 5 / 250 - 200 - 150 - 250 - 80 / 500 - 300 - 200 - 250 - 100 m² belirtil - memiş Tepegöz, Slayt Mikrofon, Video, Flipchart, Perde, Ses sistemi
Grand Yazıcı Hotel **** Uludağ Milli Parklar, 1. Gelişim Bölgesi, Uludağ - BURSA Tel : 0 - 224 - 285 20 50 Fax: 0 - 22 - 285 20 48 155 / 337 1 / 260 / 312 m² belirtil - memiş Slayt, Gösterim, Board, Video, Ses sistemi, Mikrofon

________________________________________
ÇANAKKALE
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Akol Otel **** Kordonboyu ÇANAKKALE Tel : 0 - 286 - 217 94 56 Fax : 0 - 286 - 217 28 97 118 / 238 2 / 200 - 50 / 500 - 50 m² belirtil - memiş Slayt, Perde, Ses sistemi
Assos Eden Gardens **** Kozlu Köyü Ayazalanı Ayvacık - ÇANAKKALE Tel : 0 - 286 - 762 98 70 Fax : 0 - 286 - 762 94 04 115 / 247 2 / 200 - 300 / 200 - 500 m² belirtil - memiş Slayt, Perde, Ses sistemi, Tepegöz, Projektör

________________________________________
DENİZLİ
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Colossae Hotel Thermal ***** Karahayıt - PAMUK KALE Tel : 0 - 258 - 271 41 56 Fax : 0 - 258 - 271 42 50 231 / 502 2 / 120 - 300 / 144 - 360 m2 istek üzerine Video, Mikrofon, Tepegöz, Sinevisyon
Polat Otel **** Karahayıt - PAMUK KALE Tel : 0 - 258 - 271 41 10 Fax :0 - 258 - 271 40 92 260 / 524 3 / 100 - 400 - 225 / 120 - 480 - 270 m2 belirtil memiş Tepegöz, Projektör
Richmond Pamukkale Spa **** Karahayıt - PAMUK KALE Tel : 0 - 258 - 271 46 06 Fax :0 - 258 - 271 46 08 164 / 320 3 / 1290 - 470 - 175 / 1300 - 500 - 200 m2 belirtil memiş Tepegöz, Slayt
Richmond Oteli **** Karahayıt - PAMUKKALE Tel : 0 - 258 - 271 42 94 Fax : 0 - 258 - 271 40 78 315 / 642 1 / 300 / 360 m2 belirtilmemiş Video, Mikrofon, Tepegöz, Sinevisyon, Slayt
Pam Oteli **** Karahayıt - PAMUK KALE Tel :0 - 258 - 271 43 30 Fax : 0 - 258 - 271 40 97 158 / 318 2 / 75 - 50 / 90 - 60 m2 belirtil memiş Tepegöz, Projektör

________________________________________

İSTANBUL
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda \
Yatak< / sup> Salon Kapasitesi -
Alanı Simultane
Çeviri Teknik Ekipman
İstanbul Conrad
Hotel
**** Yıldız Cad., 80700 Beşiktaş - İSTANBUL
Tel :0 - 212 -
227 30 00
Fax :0 - 212 -
259 66 67 627 / 1317 1 / 550 / 1607 m2 Istek üzerine belirtilmemiş
Çırağan Sarayı
***** Çırağan Cad., No : 84 Yıldız Beşiktaş - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
258 33 77
Fax : 0 - 212 -
259 66 87 326 / 688 1 / 650 / 2021 m2 Istek üzerine Mikrofon Film -
Slayt - Video -
Genel giderler,
Gösterim,
Flipchart
The Bosphorus
Swissotel
***** Taşlık Mev.,
Bayıldım Cad.No:2
Maçka - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
259 01 01
Fax : 0 - 212 -
259 01 05 577 / 1264 2 / 840 - (200 - 250) /
3738 m2 4 Dilde
4 Kabin
600
Headsets Mikrofon Film -
Slayt - Video -
Tepegöz,
Flipchart
MeritAntique
İstanbul Oteli
***** Balabanağa Mah.,
Ordu Cad. No:226,
Laleli - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
513 93 00
Fax : 0 - 212 -
512 63 90 275 / 676 4 / 150 - 30 - 20 -
20 / 180 - 55 -
50 - 50 m2 istek üzerine Mikrofon, Film -
Slayt - Video,
Tepegöz
Akgün İstanbul Otel
***** Adnan Menderes Bul. Vatan Cad., 34270
Fatih - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 534 48 84
Fax : 0 - 212 - 534 91 26 282 / 568 4 / 400 - 120 - 250 - 85 / 650 - 130 - 300 -
120 m2 4 Dilde Mikrofon, Film -
Slayt - Video - Tepegöz,
Grand Tarabya Hotel
***** Çayırbaşı Cad., 80880 Tarabya - İSTANBUL Tel:0 - 212 - 262 07 10 - 262 21 10
Fax : 0 - 212 - 262 22 60 261 / 561 1 / 200 / 1013 m2 6 Dilde 6 Kabin Mikrofon,
Film - Slayt -
Tepegöz
Hilton Otel
***** Cumhuriyet Cad. No :152Harbiye - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 231 46 50
Fax : 0 - 212 - 240 41 65 503 / 1026 2 / 300 - 250 /
2510 m2 belirtilmemiş Mikrofon, Slayt,
Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
İstanbul
Princess Hotel
***** Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No : 49 Maslak 80670 İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 285 09 00
Fax : 0 - 212 - 285 09 51 305 / 623 1 / 500 / 3300 m2 3 Dilde 9 Kabin Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Hyatt Regency Oteli
***** Taşkışla Cad. 80090 Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 225 70 00
Fax : 0 - 212 - 225 70 07 380 / 796 1 / (180 - 200) /
1023 m2 istek üzerine Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Ceylan
Inter
continental
***** Mete Cad., Taksim
İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 231 21 21
Fax : 0 - 212 - 231 21 80 390 / 890 2 / 400 - 270 /
2200 m2 2 Dilde
1 kabin Mikrofon,
Film - Slayt - Video
Gösterim
Eresin Topkapı Oteli
***** Millet Cad. No:186 84270 Topkapı İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 631 1212
Fax : 0 - 212 - 631 27 02 240 / 508 1 / 450 / 2000 m2 7 Dil
2 Kabin Mikrofon, Film -
Slayt - Video
Gösterim
The Marmara Oteli
***** Takı Zafer Cad., TaksimMey., 80090
Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 251 46 96 - 243 50 60
Fax : 0 - 212 - 244 05 09 - 251 26 14 424 / 704 2 / 350 - 150 /
2500 m2 2 Kabin
2 Dil
350
Headsets Mikrofon,
Slayt Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
İstanbul Polat Renaissance
***** Sahil Yolu Cad. Şevketiye Mah., Yeşilyurt, Bakırköy - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 663 17 00
Fax : 0 - 212 - 663 17 55 394 / 832 5 / 42 - 42 -
42 - 42 -
60 / 40 -
40 - 40 -
40 - 65 m2 5 Kabin 5 Dil 250 Headsets Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon ,
Kamera
Holiday Inn Crowne Plaza
***** Sahil, 34710 Ataköy, Bakırköy - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 560 81 00
Fax : 0 - 212 - 560 81 55 298 / 634 1 / 520 / 1870 m2 7 Kabin 7 Dil Headsets
istek üzerine belirtilmemiş
Klassis Hotel
***** Piri Mehmet Paşa Mah., Kargaburun Mev., 34930 Silivri - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 727 40 50
Fax : 0 - 212 - 727 40 49 295 / 641 1 / 380 / 1700 m2 4 Kabin 6 Dil 150
Headsets Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Tiyatro
Dedeman Oteli
***** Yıldız Posta Cad., No : 50 80700 Esentepe - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 274 88 00
Fax : 0 - 212 - 275 11 00 378 / 768 6 / 30 - 35(2) -
60(3) - 60(4) -
60(5) - 80(6) 4 Kabin 4 Dil 500
Headsets Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve Sinevizyon
Divan Oteli
***** Cumhuriyet Cad. No: 280200 Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 231 41 00
Fax : 0 - 212 - 24885 27 95 / 145 8 / 225 - 30 -
50 - 150 - 25 - 20 - 20 -
50 / 300 -
75 - 75 -
120 - 40 - 25 -
35 - 80m2 istek üzerine Mikrofon,
Film - Slayt -
Video Gösterim
İstanbul Büyük Sürmeli Oteli
***** Saatçi Bayırı Sk. No: 3 Dikilitaş - Gayrettepe - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 272 11 60 (10 Lines)
Fax : 0 - 212 - 266 36 69 224 / 462 2 / 400 - 180 / 400 -
200 m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Ortaköy Princess Otel
***** Dereçıkmazı Sokak, Ortaköy Mah.
No : 36 - 38, 30840
Beşiktaş - Ortaköy -
İSTANBUL 76 / 169 7 / 140 - 120 - 120 -
1000 - 1000 - 1000 -
1000 / 168 - 144 -
144 - 1200 - 1200 -
1200 - 1200 m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Slayt, Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Çınar Otel
***** Şevketiye Mah. Fener Mev. 34800 Yeşilköy - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 663 29 00
Fax : 0 - 212 - 663 29 21 226 / 458 5 / 180 - 30 - 70 -
65 - 45 / 216 -
36 - 84 -
78 - 54 m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Slayt, Video, Tepegöz ve
Sinevizyon
Marin Otel
***** Kumburgaz - Silivri yolu 50 km. İSTANBUL 333 / 696 2 / 410 - 760 / 492 -
912 m2 belirtilmemiş belirtilmemiş
Radisson SAS
Conference
& Airport Hotel
***** Londra Asfaltı Sefaköy Kavşağı
Otel Sk., No : 1
İSTANBUL 246 / 508 10 / 435 - 90 - 85 - 85 - 85 -
50 - 50 - 50 -
50 - 50 / 522 -
108 - 102 - 102 - 102 -
60 - 60 -
60 - 60 -
60 m2 belirtimemiş Tepegöz ve
Sinevizyon,
Video, Kürsü,
Projektör,
Lazer
Pointer,
Mixer, Perde
Nippon Otel
**** Topcu Cad.,
No : 10 Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 254 99 00
Fax : 0 - 212 - 25045 53 153 / 308 2 / 80 - 74 / 96 -
88 m2 belirtilmemiş Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör,
Slayt,
Perde Video,
Kürsü, Mikrofon
Parksa Hilton
**** Bayıldım Cad. No : 12, 80680 Maçka - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 258 56 74
Fax : 0 - 212 - 258 56 95 122 / 246 4 / 150 - 15 -
50 - 30 / 197 -
130 - 50 m2 istek üzerine Tepegöz ve
Sinevizyon,
Video, Kürsü, Mikrofon, Projektör,
Perde
Hotel Beer
**** Tel : 0 - 212 - 534 20 70
Fax : 0 - 212 - 534 20 79 106 / 256 1 / 300 /
320 m2 istek üzerine Video,
Mikrofon,
Kürsü
İstanbul KervanSaray Hotel
**** Şehit Muhtar Cad. No : 61, 80090
Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 235 50 00
Fax : 0 - 212 - 253 43 78 53 / 106 1 / 100 / 125 m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör
Kalyon Otel
**** Cankurtaran Sahilyolu Sultanahmet 34400 İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 517 44 00
Fax: 0 - 212 - 6381111 - 638 19 35 101 / 208 1 / 200 / 250m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Video,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör
Eresin Taksim
**** Topçu Cad., No : 34, 80090
Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 256 08 03 - 253 22 47
Fax : 0 - 212 - 253 22 47 75 / 158 2 / 150 - 45 / 200 -
60 m2 belirtilmemiş Video,
Mikrofon,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör,
Grand Haliç
**** Evliya Çelebi Mah., Tozkoparan Mev. 80090 BEYOĞLU - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 252 69 80
Fax :0 - 212 - 249 70 66 91 / 182 2 / 170 - 50 /
204 - 60 m2 belirtilmemiş Video,
Mikrofon,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör
Mim Otel
**** Teşvikiye Mah., Ferah Sk., No : 16, Nişantaşı - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 231 28 07
Fax :0 - 212 - 230 73 77 112 / 224 1 / 300 / 350 m2 belirtilmemiş Mikrofon,
Video, TV,
Kürsü,
Tepegöz ve
Sinevizyon,
Projektör
Maçka Oteli
**** Eytam Cad., No : 35, Teşvikiye - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 234 32 00
Fax :0 - 212 - 240 76 94 184 / 368 3 / 300 - 50 -
30 / 268 - 120 -
135 m2 belirtilmemiş Tepegöz ve
Sinevizyon
Projektör, Slayt,
Video, Kürsü,
Mikrofon
Güneş Otel
**** Nadide Cad., Günay Sk., No : 10, Merter - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 - 483 30 30
Fax : 0 - 212 - 483 30 45 120 / 350 2 / 250 - 100 / 253 -
124 m2 belirtilmemiş Video,
Mikrofon,
Kürsü
The President Oteli
**** Mimar Hayrettin Mah., Tatlıkuyu
Tiyatro Cad.,
Eminönü - İSTANBUL
Tel:0 - 212 - 516 69 80
Fax:0 - 212 - 516 69 99 204 / 399 3 / 400 - 100 -
40 / 372 - 300 -
54 m2 belirtilmemiş Video,
Mikrofon,
Slayt
Taksim Plaza
**** Tel : 0 - 212 - 274 13 13
Fax : 0 - 212 - 293 70 40 142 / 300 4 / 130 - 130 -
70 - 50 / 88 -
89 - 64 - 32 m2 belirtilmemiş Tepegöz ve
Sinevizyon
Projektör,
Video,
Kürsü Mikrofon,
Slayt, Perde
The Plaza Oteli
**** Yıldız Balmumcu Cad., Dikilitaş Mah., Beşiktaş - İSTANBUL
Fax :0 - 212 - 273 15 90 212 / 424 4 / 100 - 25 - 30 -
10 / 95 - 60 - 60 -
50 m2 belirtilmemiş Projektör, Perde,
Kürsü Video,
Mikrofon,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Zürih Oteli
**** Vidinli Tevfik Paşa Cad., Harikazadeler Sk. No : 37,
Laleli - Eminönü - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
512 23 50
Fax :0 - 212 -
526 97 31 126 / 249 1 / 400 / 480 m2 belirtilmemiş Projektör, Perde,
Slayt, Kürsü,
Tepegöz ve
Sinevizyon
Senatör Oteli
**** Kemalpaşa Mah., Gençtürk Cad. Şirvanizade Sk., No : 7,
Şehzadebaşı - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
528 18 65
Fax :0 - 212 -
522 73 93 94 / 192 1 / 100 /
120 m2 belirtilmemiş Slayt, Video,
Kürsü Perde,
Flipchart
Yakutlar Oteli
**** Sıraselviler Cad., No:75 Beyoğlu, Taksim - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
252 24 48
Fax : 0 - 212 -
252 05 27 49 / 100 1 / 133 m2 belirtilmemiş belirtilmemiş
AdelaHotel
**** Londra Asfaltı No:38, Ataköy, B.evler - İSTANBUL
Fax : 0 - 212 -
593 42 72 101 / 209 2 / 65 - 50 / 78 -
60 m2 2 simültane kabin Tepegöz,
Barkovizyon,
Flipchart, Perde
Hotel Euro Plaza
**** Aynalıçeşme Aşıklar Sk., Yahyakahya Mah., Tepebaşı - İSTANBUL
Tel : 0 - 212 -
254 59 00
Fax :0 - 212 -
238 13 74 158 / 314 6 / 60 - 60 -
40 - 45 - 16 - 45 / 143 -
143 - 204 - 102 -
46 - 102 m2 Simültane Video, Slayt,
Perde, Mikrofon,
Flipchart,
Kürsü,
IICC - Lütfi Kırdar İstanbul International Conference Center Harbiye 80230 İSTANBUL
Tel:0 - 212 - 2240892 -
224 08 97 belirtil
memiş 2 / 2000 - 3000 /
4000 - 8000 m2 8 / 6 / 4 / 4 Kabin 2250 Headsets Mikrofon,
Film, Slayt,
Video,
Barko CTV
Projektör,
elektronik oy verme

________________________________________
İZMİR
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Efes Sürmeli Oteli ***** Pamucak Mev., Selçuk - İZMİR 436 / 892 8 / 700 - 80 - 80 - 40 - 40 - 600 - 250 - 250 / 840 - 96 - 96 - 48 - 48 - 720 - 300 - 300m² belirtilmemiş belirtilmemiş
İzmir Hilton Hotel ***** Gaziosman - paşa Bulv. No : 1 35210 İZMİR Tel : 0 - 232 - 441 60 60 Faks : 0 - 232 - 441 22 77 381 / 771 11 / 1000 - 400 - 100 - 50 - 50 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 15 / 617 - 484 - 117 - 62 - 61 - 43 - 42 - 39 - 36 - 34 - 15 m istek üzerine Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz ve Sinevizyon
Büyük Efes Hotel ***** Alsancak, 35210 İZMİR Tel : 0 - 232 - 484 43 00 Faks:0 - 232 - 441 56 95 446 / 885 12 / 850 - 350 - 450 - 275 - 200 - 20 / 700 - 450 - 400 - 240 - 200 - 100 - 70 - 50 - 40 - 35 - 30 - 25m² 20 Kabin 7 Dil 1750 Headsets Mikrofon, Film, Slayt, Ses sistemi, Barcovision, Projektör
Termal Princess Otel ***** Balçova, 35300 İZMİR Tel : 0 - 232 - 238 51 51 Fax :0 - 232 - 239 09 39 278 / 630 6 / 1054 - 500 - 343 - 195 - 143 - 75 m² belirtil memiş Mikrofon, Slayt, Tepegöz ve Sinevizyon, Projektör,
Sheraton Çeşme ***** Şifne Cad., No : 35, Ilıca Çeşme - İZMİR Tel : 0 - 232 - 723 12 40 Fax : 0 - 232 - 723 13 88 373 / 950 belirtil - memiş belirtil - memiş
Babylon Oteli **** Çiftlik Mah., Çeşme İZMİR Tel : 0 - 232 - 722 13 87 - 722 14 84 Fax : 0 - 232 - 722 13 90 111 / 222 1 / 80 / 60 m² belirtil memiş Slayt, Fotokopi, Tepegöz ve Sinevizyon, Projektör, Ses sistemi
Grand Hotel Mercure **** Cumhuriyet Blv. No: 138 35210 Alsancak İZMİR Tel : 0 - 232 - 489 40 90 Fax :0 - 232 - 489 40 89 185 / 386 4 / 100 - 60 - 70 - 22 / 120 - 72 - 84 - 26 m² belirtil memiş Projektör, Flipchart, Perde, Slayt, Tepegöz ve Sinevizyon
Kaya Prestige Oteli **** Şair Eşref Blv. 1371 Sok. No : 7, 35210 İZMİR Tel : 0 - 232 - 483 03 23 Fax :0 - 232 - 489 22 99 142 / 263 5 / 350 - 166 - 110 - 50 - 27 m2 belirtil memiş Tepegöz ve Sinevizyon, Projektör, Kara Tahta, Ses sistemi
Marla Otel **** Kazım Dirik Cad., No:7, Pasaport, İZMİR Tel : 0 - 232 - 441 40 00 Fax : 0 - 232 - 441 11 50 68 / 135 1 / 180 belirtil memiş Ses sistemi
Aksan Oteli **** Gaziler Cad., No : 214 - 216 35240 Kapılar, İZMİR Tel : 0 - 232 - 441 70 61 Fax :0 - 232 - 441 70 60 87 / 186 2 / 70 - 80 / 84 - 108 m2 belirtilmemiş Ses sistemi, Video, kara tahta
Erythrai Oteli **** Narlıca Dolaplı Koyu Mevkii, Ildırı Köyü, Çeşme - İZMİR Tel : 0 - 232 - 725 15 00 Fax :0 - 232 - 725 15 01 129 / 301 1 / 140 / 150 m2 belirtilmemiş Ses sistemi, Perde, Kürsü, Projektör, Tepegöz ve Sinevizyon,
Richmond Ephesus **** Pamucak Sahili Selçuk, İZMİR Tel :0 - 232 - 892 70 77 - 892 28 24 Fax : 0 - 232 - 892 67 31 240 / 568 4 / 80 - 30 - 40 - 315 / 96 - 36 - 48 - 378 m2 belirtilmemiş Slayt - Video - Tepegöz
Sun Club Biltur Otel **** Göztepe Mevkii, 35495 Özdere, İZMİR Tel : 0 - 232 - 797 66 90 Fax :0 - 232 - 797 52 33 243 / 510 1 / 300 belirtil memiş Slayt - Video - Tepegöz
Altınyunus Holiday Resort HVI Kalem Burnu Mevkii, 35948 Çeşme - İZMİR Tel : 0 - 232 - 723 12 50 Fax : 0 - 232 - 723 22 52 515 / 1030 9 / 650 - 350 - 200 - 150 - 100 - 40 - 24 - 24 - 20 / 398 - 217 - 137 - 61 - 61 - 44 - 32 - 32 - 20 m2 3 Kabin istek üzerine Mikrofon, Film, Slayt, Video, Barcovision, Tepegöz, Flipchart

________________________________________
KONYA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
KONYA
Dündar Oteli **** Feritpaşa Mh., Kerkük Cad., KONYA Tel : 0 - 332 - 236 10 52Fax : 0 - 332 - 235 91 30 106 / 210 3 / 80 - 140 - 160 m2 ....... Ses Sistemi, Slayt - Video Projeksiyon, Mikrofon
Özkaymak Konya Oteli **** Selcuklu - KONYA Fax : 0 - 332 - 235 91 30 108 / 216 2 / 80 - 130 / 96 - 156m2 ........ Mikrofon, Ses Sistemi, Slayt, Video,

________________________________________
MUĞLA
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Sea Garden Hotel ***** P.O. 3 Yalıçiftliği Bodrum - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 368 90 10 Fax : 0 - 252 - 368 90 47 620 / 1702 2 / 288 - 100 İstek üzerine Mikrofon, Tepegöz, Projektör, Video, Film, Slayt
Karie Princess Otel ***** Canıldere Sk. No : 15 P.K. 404 Bodrum - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 316 89 71 Fax : 0 - 252 - 316 89 79 54 / 116 1 / 200 / 150 m2 istek üzerine 4 Kabin Mikrofon, Film, Slayt, Video, Perde, Mikrofon, Tepegöz, Projektör, Ses sistemi,
Merit Altınel Otel ***** Divarlı Mev., Kızılağaç Köyü, Bodrum - MUĞLA Tel :0 - 252 - 36718 48 / 26 Lines Fax :0 - 252 - 3671846 - 47 285 / 574 2 / 400 belirtil memiş Video, Tepegöz, Projektör
Samara Otel ***** Kaynar Mevkii, Kızılağaç Köyü Bodrum - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 67 16 00 Fax :0 - 252 - 367 16 08 347 / 531 4 / 80 - 80 - 80 - 300 belirtil memiş 8 Mikrofon, Slayt - Tepegöz, Lazer - Disko - Sistem
World of Wonders ***** Bodrum Resort Eskiçeşme Mah., Kösebükü Mev., Bodrum - MUĞLA 540 / 1080 3 / 94 - 50 - 35 / 113 - 60 - 42 belirtil memiş Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz, Ses sistemi
Hotel Ambrossia **** Hacıahmetler Mevkii, Bitez Köyü Bodrum - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 343 18 88 Fax : 0 - 252 - 343 18 79 67 / 142 1 / 150 belirtil memiş Ses sistemi, Mikrofon
Azka Otel **** Eskiçeşme Mah. Bardakçı Mev. Bodrum - MUĞLA Tel: 0 - 252 - 316 89 92 Fax: 0 - 252 - 316 82 14 114 / 231 1 / 100 belirtil memiş belirtil memiş
Club M HVI Değirmen burun Mev., Bodrum - MUGLA Tel : 0 - 252 - 316 61 00 Fax :0 - 252 - 316 25 81 230 / 489 1 / 700 İngilizce belirtil memiş
Grand Yazıcı HVI Kızılağaç Köyü BODRUM Tel :0 - 252 - 367 17 00 Fax : 0 - 252 - 367 18 43 351 / 830 1 / 750 belirtil memiş belirtil memiş
Clup Müskebi HV2 Tel : 0 - 252 - 358 50 85 Fax :0 - 252 - 358 50 67 138 / 276 1 / 55 / 66 m2 Fransızca belirtil memiş
Sea Garden HVI Tel :0 - 252 - 368 90 10 Fax :0 - 252 - 368 90 48 332 / 1126 4 / 280 - 45 - 80 belirtil memiş belirtil memiş
Regal Resort HVI Tel :0 - 252 - 367 14 31 Fax :0 - 252 - 367 14 78 261 / 500 1 / 55 / 66 belirtil memiş belirtil memiş
Ersan Clup HVI Tel :0 - 252 - 316 89 90 Fax :0 - 252 - 316 89 89 269 / 544 1 / 150 / 180 m2 belirtil memiş belirtil memiş
Grand Azur Oteli ***** Kenan Evren Blv. No : 11, Marmaris - MUĞLA Tel :0 - 252 - 412 82 01 Fax :0 - 252 - 412 35 30 285 / 582 belirtil memiş 3 Kabin 3 Dil 246 Headsets Mikrofon, Ses sistemi, Tepegöz, Video, Film Projektör, Ses kaydedici
Mares Marmaris Otel ***** Pamucak Mevkii İçmeler Köyü Marmaris - MUĞLA Tel :0 - 252 - 455 22 00 Fax :0 - 252 - 455 22 01 270 / 706 9 / 650 - 80 - 70 - 150 - 200 - 70 - 25 - 20 - 20 / 560 - 85 - 85 - 170 - 289 - 100 - 30 - 20 - 20 m2 2 Kabin 4 Dil Headsets Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz, Epidiascope,
Aqua Hotel ***** Sahil Sk. No : 15 İçmeler, Marmaris - MUĞLA Tel :0 - 252 - 455 36 33 - 36 Fax :0 - 252 - 455364 - 50 240 / 508 4 / 95 - 50 - 50 - 135 / 114 - 60 - 60 - 162 m2 İstek üzerine Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz
Marmaris Knidos Otel**** Hisar Köyü, Çubucak Mev., Marmaris - MUĞLA 276 / 573 3 / 180 - 50 - 200 / 216 - 60 - 240 belirtil memiş belirtil memiş
Munamar Vista Otel ***** Keykubat Cad.İçmeler Marmaris Muğla Tel :0 - 252 - 455 33 60 Fax :0 - 252 - 455 33 59 148 / 313 1 / 300 / 320 m2 belirtil memiş Mikrofon, Film, Slayt, Video, Tepegöz Projektör
Magic Life Der Club Kandos ***** Çubucak Mevkii, Datça Yolu, Marmaris - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 466 64 34 Fax : 0 - 252 - 466 64 52 261 / 573 2 / 200 - 180 / 288 - 110 m2 belirtil memiş Video, Slayt, Perde Flipchart
Turunç Oteli **** Turunç Köyü MARMARİS Tel :0 - 252 - 476 70 24 Fax : 0 - 252 - 476 70 32 256 / 533 2 / 100 - 350 belirtil memiş Slayt, Video, Tepegöz, Projektör
L'etolie **** Kenan Evren Bulv. İçmeler Marmaris - MUĞLA Tel : 0 - 252 - 455 35 70 Fax :0 - 252 - 455 35 74 144 / 292 2 / 80 - 50 / 96 - 60 m2 2 Dil , 2 Kabin, istek üzerine belirtil memiş
Park Metropol Otel **** Kenan Evren Blv. İçmeler - MARMARİS Tel :0 - 252 - 455 48 90 Fax :0 - 252 - 455 38 75 154 / 308 1 / 250 - 120 m2 belirtil memiş belirtil memiş
Sarıgerme İber Park Otel **** Sarıgerme Mev., P.K. 1 48600 Ortaca - MUĞLA Tel :0 - 252 - 286 80 31 Fax :0 - 252 - 286 80 43 375 / 771 2 / 70 - 350102 / 208 belirtil memiş Mikrofon, Video, Sinevision, Flipchart, Slayt

________________________________________
NEVŞEHİR
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
Dedeman Oteli ***** Ürgüp Yolu 2 km NEVŞEHİR Fax : 0 - 384 - 213 21 58 349 / 734 1 / 350 / 420 m2 3 Kabin, 3 Dilde Tercüme Kulaklık Set Mikrofon, Film, Sinevizyon, Video - Slayt - Tepegöz
Perissia Otel **** Ürgüp / NEVŞEHİR 50401Tel : 0 - 384 - 341 29 30Fax : 0 - 384 - 341 45 24 231 / 462 1 / 72 / 86 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Film - Slayt - Tepegöz
Altınöz Oteli **** Ragıp Üner Cad., No : 23, 50200 Yenimahalle - NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 213 53 05Fax : 0 - 384 - 213 28 17 120 / 248 1 / 80 / 70 m2 İstek Üzerine Slayt - Video - Film Projeksiyon , Kürsü, Ses Sistemi
Otel Mustafa **** Karayazı Mev. P.K. 4450400 Ürgüp - NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 341 39 70Fax : 0 - 384 - 341 22 88 102 / 210 3 / 98 - 45 - 40 / 20 - 15 - 20 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Film, Slayt, Video Projeksiyon, Epidiascope
Yıltok Oteli **** Bahçelievler Mh., Yazı Mev., Karşısı 50500 Avanos - NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 511 23 13Fax : 0 - 384 - 511 48 90 179 / 364 1 / 120 / 119 m2 İstek Üzerine Mikrofon, Slayt - Film Projeksiyon
Büyük Otel Almira **** Kayseri Caddesi No : 4350400 Ürgüp - NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 341 89 90Fax : 0 - 384 - 343 89 99 101 / 215 1 / 400 / 800 m2 4 Dilde Tercüme 1 Kabin 200 Kulaklık Set Mikrofon, Film - Slayt - Video - Tepegöz
Hotel Kapadokya Inn **** Karataş Mev., Ortahisar - NEVŞEHİR 199 / 412 5 / 150 - 65 - 65 - 80 - 40 / 180 - 78 - 78 - 96 - 48 m2 ....... Mikrofon, Film - Slayt - Tepegöz
Peri Tower Otel **** Nar - NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 212 88 16Fax : 0 - 384 - 213 90 28 125 / 270 1 / 200 / 240 m2 İstek Üzerine Tepegöz, Slayt, Video, Ses Sistemi, Fotokopi
Kapadokya Lodge Oteli **** Ürgüp - Uçhisar Yolu NEVŞEHİRTel : 0 - 384 - 213 99 45Fax : 0 - 384 - 213 50 92 146 / 291 3 / 100 - 43 - 41 İstek Üzerine Slayt - Tepegöz, Perde, Video, Mikrofon

________________________________________
RİZE
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
RİZE
Dedeman Otel **** Alipaşa Köyü RİZETel : 0 - 464 - 223 53 44 (4 Lines)Fax : 0 - 464 - 223 53 48 83 / 166 1 / 150 / 130 m2 ........ Mikrofon, Slayt - Film - Video - Tepegöz, Ses Sistemi

________________________________________


SAMSUN
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
SAMSUN
Büyük Samsun Oteli **** Atatürk Bulv., Sahil Cad., No : 629 SAMSUN Tel : 0 - 362 - 435 80 18Fax : 0 - 362 - 431 07 40 112 / 234 7 / 130 - 550 - 90 - 100 - 110 - 90 - 90 / 135 - 325 - 70 - 85 - 100 - 90 - 90 m2 ......... Slayt - Tepegöz, Barkovizyon, Mikrofon, Video

________________________________________
TOKAT
________________________________________
KONGRE MERKEZLERİ
OTELLER Adresleri Oda / Yatak Salon Kapasitesi - Alanı Simultane Çeviri Teknik Ekipman
TOKAT
Büyük Tokat Oteli **** Demirköprü Mevkii, TOKAT Tel : 0 - 356 - 228 16 61Faks : 0 - 356 - 228 16 60 59 / 117 5 / 400 - 150 - 150 - 100 - 50 / 400 - 200 - 200 - 70 - 40 m2 ...... Ses Sistemi


KAYNAKÇA ERALP, Ziya 1983 Genel Turizm A.Ü. Basın Yayın Y.O. Yayınları 3. ANKARA


 TEKSAY, Tunca 1978 Turizm, Turizm Olgusuna Genel Yaklaşım İSTANBUL


 USAL, Alparslan 1984 Turizm Pazarlaması Olan Dağıtım ve Yayıncılık İZMİR


 KOZAK, Nazmi KOZAK Meryem, KOZAK Metin 2000 Genel turizm ANKARA


[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]


[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]


[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-03-08, 20:57 #2
dezi dezi çevrimdışı
Varsayılan C: Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ


Arkadaşım Çok Teşekkür ederim:-) Nereden buldun bilmiyorum ama çok işime yarayacak

Sınıf geçeceğim bununla. :-)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-03-08, 13:13 #3
ѕєαη ѕєαη çevrimdışı
Varsayılan C: Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ


rica ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-10-08, 16:13 #4
fhosill fhosill çevrimdışı
Varsayılan C: Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ


valla arkadaşlar bana da "kongre merkezleri" lazım genel bilgileri önemi falan sunu yapacağım sınıfta bana da yardımcı olursanız çok sevinirim)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-11-08, 12:01 #5
lunarwarII lunarwarII çevrimdışı
Varsayılan C: Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ


tesekkurlerrrr....tesekkurlerrrr....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:59
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015