Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-01-07, 18:25 #1
pashaemin pashaemin çevrimdışı
Varsayılan Aile planlaması


GİRİŞ

Türkiye nüfus politikaları yönünden iki önemli aşama geçirmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1965’e kadar pronatalist politika izlenirken bu tarihten donra antenatalist döneme geçilmiştir.
Aile planlamasında önemli bir kilometre taşı da 1983’de çıkarılan yasadır. Bu yasa ile isteğe bağlı düşükler ile gönüllü cerrahi sterilizasyon yasallaşmış, ebelerin RİA uygulamalarına ve pratisyen hekimlerin menstrual regulasyon yöntemi ile gegeliklerin sonlandırılmasına izin verilmiştir.
Aile planlaması hizmetleri büyük oranda sağlık ocakları ,Ana çocuk sağlığı ve Aile planlaması merkezleri aracılığı ile Sağlık bakanlığı tarafından sunulmaktadır. Devlet hastanelerinde de Aile planlaması hizmetleri verilmekte, ayrıca bu kurumlarda cerrahi sterilzasyon yöntemleri ve küretaj yapılmaktadır. Sağlık bakanlığı dışında , SSK gibi diğer kamu kurumları da aile planlaması hizmeti vermektedir. Buna rağmen çiftlerin önemli bir bölümü hala geleneksel, güvenilirliği düşük ve hatta sakıncalı yollarla doğum kontrol yöntemleri uygulamaya çalışmaktadır. Bu duruma neden olan faktörlerin arasında yöntemler hakkında bilgi sahibi olunmaması önemli bir yer tutmaktadır.
Bu araştırmada amaç, Evka 4 Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınların aile planlaması yöntemleri konusundaki bilgi düzeyini incelemek ve bilgi düzeyi ile yaş, eğitim durumu,ekonomik durumu, çocuk sayısı, etkin veya etkin olmayan yöntem kullanımı arasındaki ilişkileri incelemektir.

Gereç Ve Yöntem

Kesitsel tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma 29-5-2001 ile 4-6-2001 tarihleri arasında Evka 4 Sağlık ocağına gelen 15-49 yaş arası kadınlar arasında Aile planlaması ve yöntemleri konusundaki bilgi düzeyleri ve uygulama tercihlerinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirildi. Çalışma 165 kadın üzerinde yapıldı.22 kapalı uçlu soru ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. Anket formunda ,kadınlara bildiği aile planlaması yöntemleri, yöntemi nereden öğrendiği , uyguladığı yöntemler, eğitim düzeyi , çocuk sayısı , ekonomik durumu, sağlık ocağında verilen Aile Planlaması hizmetleri konusundaki bilgileri sorulmuştur. Anketimizde 12,17,18,20,21,22. sorular bilgi soruları olarak kabul edildi ve 6 sorudan en az 4 tanesini bilenler bilgi bakımından yeterli olarak değerlendirildi. 12. soruda en az bir etkin yöntemin bilinmesi doğru olarak kabul edildi. Veriler elde kodlama ve çeteleme yöntemi ile değerlendirilmiştir.BULGULAR


Tablo 1 : Yaş Gruplarına Göre DağılımıYaş grupları
Sayı
%
18 yaş altı 3 1,82
19-30 yaş 75 45,45
31-40 yaş 59 35,75
41-49 yaş 28 16,98
Toplam 165 100

Grubun % 45,45ini 19-30 yaş ve %35,75 ini 31-40 yaş grubu kadınlar oluşturmaktadır.Tablo 2 : Mesleğe göre dağılım

Meslek Sayı %
Eşi veya kendisi sağlık personeli 4 2,42
Ev hanımı 107 64,85
Diğer 54 32,73
Toplam 165 100
Grubun % 64,85’ini Ev hanımları ve % 32,73’ünü diğer meslek grubu teşkil etmekte (sağlık sektörü ile ilgisi olmayan meslek dalları).Tablo 3 : Eğitim durumuna göre dağılım

Eğitim durumu Sayı %
Okur-yazar değil 3 1,82
Okur-yazar 4 2,42
İlkokul mezunu 64 38,78
Ortaokul mezunu 34 20,60
Lise 41 24,84
Üniversite 19 14,51
Toplam 165 100
Grubun % 38,78’ini İlkokul mezunları oluştururken %24,84’ünü lise mezunları oluşturmakta.


Tablo 4: Ekonomik duruma göre dağılım

Ekonomik durum Sayı %
İyi 28 16,97
Orta 131 73,40
Kötü 6 3,63
Toplam 165 100
Grubun %73.40’ını ortalama bir ekonomiye sahip olan kişiler oluştururken,%16.97’sini iyi bir ekonomiye sahip kişiler oluşturmakta.

Tablo 5 : Çocuk sayısına göre dağılım

Çocuk sayısı sayı %
Yok 26 15,75
1 42 25,45
2 62 37,57
3 31 18,78
4 ve üzeri 4 2,42
Toplam 165 100
Grubun %37.57’sini 2 çocuğu,%25.45’ini ise 1 çocuğu mevcut kişilerce oluşmakta

Tablo 6. İstenmeyen Gebelik Nedenlerine Göre Dağılımı

İstenmeyen gebelik nedeni
ile yapılan küretaj sayı %
yaptıranlar 52 31,51
yaptırmayanlar 113 68,49
Toplam 165 100
Grubun %68.49’u istenmeyen gebelik nedeni ile küretaj yaptırmayan kişilerce oluşturulmaktadır.


Tablo 7: Yöntem bilgisine göre dağılımı

Yöntem bilgisi Sayı %
En az 1 etkili yöntem bilenler (hap,RİA,kondom,cerrahi yöntemler,iğne,norplant) 153 92,72
Etkisiz yöntem bilenler (takvim,geri çekme) 86 52,12
bilmeyenler 0 0
Grubun %92.72’si en az bir etkili yöntemi bilmektedir.

Tablo 8: Yöntem kullanım dağılımı

Yöntem kullanımı sayı %
Hap 24 14,54
RİA 50 30,30
Kondom 23 13,94
Cerrahi yöntemler 11 6,66
Depo iğne 2 1,21
Norplant 0 0
Geri çekme 35 21,21
Takvim yöntemi 0 0
Diğer (vaginal duş,spermisid) 0 0
Şu an korunmayanlar 20 12,12
Toplam 165 100
Grubun %30.30’u etkili yöntemlerden R.İ.A. kullanırken,%21.21’i etkisiz yöntemlerden geri çekme yöntemini kullanmaktadır.


Tablo 9: Bilgi kaynağına erişim dağılımı

Bilgi kaynağı Sayı %
Sağlık ocağı 56 33,94
Hastane,özel hekim 45 27,27
medya 5 3,03
Diğer veya korunmayanlar 59 35,75
Toplam 165 100
Grubun %61.21’i korunma yöntemleri bilgisine sağlık personelleri aracılığı ile ulaşmıştır.


Tablo 10 : Bilgi düzeyi ölçütleri dağılımı

Bilgi düzeyi ölçütleri Bilen
sayı Bilen
% Bilmeyen
Sayı Bilmeyen
%
En az bir etkili yöntem 153 92,72 12 7,28
A.P. tanımı 121 73,33 44 26,67
Iki çocuk arası süre 22 13,33 143 86,67
Gebelik riskinin yüksek olduğu dönem (adetler arası) 68 41,2 97 58,8
En etkili yöntem bilgisi 57 34,5 108 65,45
Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyan yöntem 96 58,2 69 41,80
Grubun %13.33’ü klasik kitaplara göre iki çocuk arasının iki yıl olması gerektiğini bilmekte,ancak grubun %86,67 si 3 ve üzeri yıl gerektiğini söyleyerek olumlu bir cevap vermiş oldular.
Tablo 11:Bilgi düzeyi yeterlilik dağılımı


Bilgi düzeyi sayı %
Yeterli 75 45,45
Yetersiz 90 54,55
Toplam 165 100


Tablo 12: bilgi düzeyi ile yaş arası ilişkiyi gösteren dağılım


yaş Bilgi düzeyi yeterli
sayı Bilgi düzeyi yeterli
% Bilgi düzeyi yetersiz
sayı Bilgi düzeyi yetersiz
% Toplam sayı
Toplam
%
18 yaş altı 1 33,3 2 66,7 3 100
19-30 38 50,66 37 49,34 75 100
31-40 21 35,6 38 64,4 59 100
41-49 15 53,57 13 46,43 28 100
Toplam 75 45,45 90 54,55 165 100
p>0.05
Yaş ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı

Tablo 13 : öğrenim durumu ile bilgi düzeyinin ilişkisini gösteren dağılım

Öğrenim durumu Bilgi düzeyi yeterli
sayı Bilgi düzeyi yeterli
% Bilgi düzeti yetersiz
sayı Bilgi düzeyi yetersiz
% Toplam
sayı Toplam
%
Okuryazar olmayan 0 0 3 100 3 100
Okuryazar 0 0 4 100 4 100
Ilkokul mezunu 17 26,56 47 73,43 64 100
Ortaokul mezunu 19 55,88 15 44,12 34 100
Lise mezunu 23 56,09 18 43,9 41 100
Üniversite mezunu 16 84,21 3 15,79 19 100
Toplam 75 45,45 90 54,55 165 100
Kikare (Yates Doğ) = 21.76 P= 0.000
Tablo 14: Etkin yöntem kullanımı ile bilgi düzeyi arası ilişkiyi gösteren dağılım

Yöntem kullanımı Yeterli sayı Yeterli
% Yetersiz sayı Yetersiz
% Toplam sayı Toplam
%
Etkin yöntem kullananlar 62 56 48 44 110 100
Etkin yöntem kullanmayanlar 55 14,28 30 85,72 35 100
Korunmayanlar 15 75 5 25 20 100
Toplam 82 49,69 83 50,31 165 100
Kikare =24,63 P= 0,0000
Tablo 15: ekonomik durum ile bilgi düzeyinin ilişkisini gösteren dağılım

Ekonomik durum Bilgi düzeyi yeterli
sayı Bilgi düzeyi yeterli
% Bilgi düzeyi yetersiz
sayı Bilgi düzeyi yetersiz
% Toplam
Sayı Toplam
%
Iyi 20 71,42 8 28,58 28 100
Orta + kötü 55 40,14 82 59,86 137 100
Toplam 75 45,45 90 54,55 165 100
Kikare ( Yates Doğ) =7,96 P= 0,004
Tablo 16: Çocuk sayısı ile bilgi düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren dağılım

Çocuk sayısı Bilgi düzeyi yeterli
sayı Bilgi düzeyi yeterli
% Bilgi düzeyi yetersiz
sayı Bilgi düzeyi yetersiz
% Toplam
sayı Toplam
%
Yok 13 50 13 50 26 100
1 20 47,61 22 52,39 42 100
2 33 53,22 29 46,78 62 100
3 9 29,03 22 70,97 31 100
4 ve üzeri 0 0 4 100 4 100
Toplam 75 45,45 90 54,55 165 100
Çocuk sayısı ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı

Tablo 17:Kullanılan yöntem ile memnuniyet arasındaki ilişki

Kullanılan yöntem Memnun
sayı Memnun
% Memnun olmayan
sayı Memnun olmayan
%
Etkili yöntem kullanan 103 93,63 7 6,37
Etkili yöntem kullanmayan 32 91,42 3 8,57
Yöntem kullanmayan 20
Grubun etkili yöntem kullananların %93,63 ‘ü yöntemlerinden memnundur.
Grubun etkili yöntem kullanmayanların %91.42 ‘si yöntemlerinden memnun.


TARTIŞMA

Yaptığımız çalışmada Evka 4 Sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş arası kadınların % 92.72’sinin aile planlaması hakkında en az 1 etkili yöntemi bildiği görülmüştür. Bunların % 66.66 sı etkili yöntem kullanmakta ve bu Türkiye ortalamasına gore yüksek bir değerdir. Çalışmamızı sadece evka 4sağlık ocağına gelen kadınlarda yaptığımızdan dolayı bu oran Evka 4 genelini yansıtmıyor olabilir. Kullanılan yöntemler arasında RİA % 30.30 ile en çok kullanılan yöntemdir ve geri çekme % 21.2 ile ikinci sırada yer almıştır. Hiç yöntem kullanmayanlar % 12.2 lik bir orana sahiptir. Türkiye nüfus ve sağlık araştırması sonuçlarına göre geri çekme % 24,4 ile birinci sırada RIA yöntemi %19.8ile ikinci sırada yer almaktadır. Bizim araştırmamızda da benzer bu açıdan olumlu bir sonuç ortaya çıkartmıştır.

Çalışmamızda eğitim düzeyi ile etkili yöntem kullanımı arasında doğru orantılı ilişki bulunmuştur. Özellikle üniversite mezunlarının % 84.21i Aile planlaması hakkında doğru ve yeterli bilgi düzeyine sahiptir. Bilgi düzeyi yüksek olan 15-49 yaş arası kadınların etkin bir Aile planlaması yöntemi kullanma oranı artmaktadır. Etkin bir Aile Planlaması yöntemi kullanan 15-49 yaş arası kadınların % 44 ü yeterli ve doğru bir bilgi düzeyine sahip değildir.
Bu çalışmada çocuk sayısı ve yaş farkı ile bilgi düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır
Bu çalışmada en çarpıcı nokta % 44 gibi yüksek bir oranda kadının Aile Planlaması hakkında yeterli bir bilgi olmamasına rağmen etkili yöntem kullanmaktadır. Bu bize, bilgi düzeyi açısından genel olarak konuya hakim olmasalar da Aile Planlaması hizmetlerine katılabildiklerini ve yöntemleri uygulayabildiklerini gösterir.
En az bir etkili yöntem bilenlerin yüzdesi % 92.72 olmasına rağmen % 21.21 gibi bir oranla etkisiz bir yöntem olan geri çekme yöntemi kullanılmaktadır. Bu kesim için etkili yöntem kullanma konusunda hizmetler artmaktadır.
18 yaş altı kadınlara erişim yeterli bir orana ulaşamadığından , bu grup hakkında araştırma yapılması ve ilerde aile kuracak olan bu bireylerin bilinçlendirilmesi önerilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER


Bu çalışmada en çarpıcı nokta % 44 gibi yüksek bir oranda kadının Aile Planlaması hakkında yeterli bir bilgi olmamasına rağmen etkili yöntem kullanmaktadır. Bu bize, bilgi düzeyi açısından genel olarak konuya hakim olmasalar da Aile Planlaması hizmetlerine katılabildiklerini ve yöntemleri uygulayabildiklerini gösterir.
En az bir etkili yöntem bilenlerin yüzdesi % 92.72 olmasına rağmen % 21.21 gibi bir oranla etkisiz bir yöntem olan geri çekme yöntemi kullanılmaktadır. Bu kesim için etkili yöntem kullanma konusunda hizmetler artmaktadır.
18 yaş altı kadınlara erişim yeterli bir orana ulaşamadığından , bu grup hakkında araştırma yapılması ve ilerde aile kuracak olan bu bireylerin bilinçlendirilmesi önerilir.

Öneriler:
1-)Aile planlaması hizmetlerinin sadece evli olan kısma değil 18 yaş altı grubada verilmesi.
2-)Ebe ‘lerin saha çalışmalarında bu konuya daha eğilmeleri gerektiği.
3-)Doktorların normal poliklinik sırasında başvuran hastalara vakit ayırarak kişilerin aileplanlaması yöntemlerini araştırarak gerekli yönlerdirmeyi sağlaması
4-)Bilgi düzeyi yetersiz olduğu halde %44’lük bir kesim etkili bir yöntem kullanmaktadır bu kişilerin kullandığı yöntemler hususunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.
5-)Lise düzeyindeki öğrencilere okullarda seminerler düzenlenmeli.
6-)Basın yayın organları bu konuda daha fazla mesaj vermeli

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 11:53
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015