Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 15-10-11, 19:42 #1
Deamoon Deamoon çevrimdışı
Varsayılan Ram(Bellek)Nedir?


BELLEKLER

Bellekler, bilgi depolama üniteleridir. Bilgisayarlar her türlü bilgiyi (resim, ses, yazı gibi) ikilik sayılar ile kullanır ve saklar. Bir bilgi mantıksal olarak “0” ve ”1”lerden oluĢur. Aynı Ģekilde bu ikilik bilgiler kısa veya uzun süreli depolanırken de kullanılır.
-Belleğin Yapısı ve Çalışması

http://www.upload.gen.tr/resim_x.php...6fi/1.jpg.html

Bilgisayardaki adresleme tekniği açısından ROM hafızalar, RAM alanının içerisinde bulunmaktadır. RAM hafıza haritasının bazı bölgelerine bir veya birkaç tane ROM’a denk gelecek Ģekilde yerleştirilmiĢtir. ROM hafızadaki bilgiler sabit kaldığı için bilgisayara güç verildiğinde sistem direkt olarak ROM’daki belirli bir adrese konumlanır. Bilgisayar bu adresten itibaren program ve veri kodlarını okumaya başlayarak çalışmasını yürütür.


http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...0th/2.jpg.html


Günlük kullanımda, RAM, hafıza ve bellek kelimeleri çoğunlukla aynı kavramı ifade etmekte kullanılır. Hangi kavramı kullandığınız çok önemli olmayabilir ancak doğru sınıflandırmayı bilmeniz önemlidir.
Öncelikle temel kavramların aslında neyi ifade ettiği bilinmelidir. Hafıza veya bellek kelimeleri daha üst düzey ifadelerdir.
Bilgisayarın ana hafızası olan RAM’in, sadece bir hafıza türü olduğu unutulmamalıdır. RAM’in yanı sıra bilgisayar bünyesinde daha birçok hafıza birimi vardır. CMOS, ROM, EPROM, flash gibi kavramların hepsi birer hafıza türüdür.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/3.jpg.html

RAM(Random Access Memory-Rasgele EriĢimli Bellek )
RAM, elektrik kesildiğinde içerisindeki veriler kaybolduğundan iĢlemcinin iĢleyeceği verilerin tutulduğu geçici bir depolama alanıdır.
Bilgisayar üzerinde iĢlem yaparken en önemli noktalardan biri yeterli ve kaliteli RAM’lere sahip olunmasıdır. Aksi hâlde yeterli RAM alanı mevcut değil ise düĢük performansın yanında birçok yazılımı çalıĢtıramama gibi problemler de çıkabilir.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/4.jpg.html

RAM’ler hesap çizelgesi gibi organize edilmiĢtir. RAM bölümü adreslenerek adresten okuma ya da adrese yazma iĢlemleri yapılabilir.
Programlar ve veriler kullanımda olmadıkları zamanlarda yığın depolama alanında tutulur. Bu genellikler sabit disk olmakla beraber, USB bellek veya CD, DVD gibi optik ortamlar da olabilir. Talep olduğunda programlar yığın depolama aygıtından RAM'e kopyalanır ve ardından çalıĢır.
Programların çalıĢabilmesi için öncelikle RAM’e aktarılması gerekmektedir. Bu iĢlemin temel amacı, CPU tarafından iĢlenecek veri ve komutlara çok daha hızlı bir Ģekilde eriĢilme ihtiyacıdır.
CPU RAM’e sabit disklerden çok daha hızlı eriĢir.
Eğer çağrılan program sahip olunan RAM’den daha büyük boyutta ise belirli aralıklarla sabit diskten transfer yapılması gerekmektedir. Bu özellikle büyük bilgisayar oyunları ve çok RAM kullanan tasarım programlarında ortaya çıkabilir.
RAM’in bu tarz yetersiz kalması durumlarına karĢın iĢletim sistemi PageFile servisi ile sabit diskin bir kısmını RAM gibi kullanmaya çalıĢır.
RAM ölçüm birimleri
 RAM modülleri Bayt cinsinden ifade edilir.
 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2GB modüller hâlinde satılır.
 Hafıza büyüklük ölçülerini tekrar hatırlayınız:
 1 Bayt (B) = 8 Bit
 1 Kilobayt (KB) = 1024 Bayt
 1 Megabayt (MB) = 1024 KB = 1,048,576 Bayt
 1 Gigabayt (GB) = 1024 MB = 1,073,741,824 Bayt
 1 Terabayt (TB) = 1024 GB = 1,099,511,627,776 Bayt

RAM yongaları:
Üretim teknolojisindeki geliĢmelere bağlı olarak RAM çipleri veya yongaları, zamanla değiĢmiĢtir.
Günümüzde üretilen yongalar ise bacakları altta olacak Ģekilde CSP yapıdadır. Dikkat ederseniz yonganın çevresinde bağlantı bacakları bulunmamaktadır.
Görsel olarak bellek yongaları, genelde küçük yeĢil bir PCB yüzeyin dizilmiĢ ufak siyah modüller hâlindedir.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/5.jpg.html

SIMM RAM paketi
SIMM (single inline memory modüle -tek sıralı hafıza modülü), artan RAM ihtiyacına karĢın PCB üzerine RAM yongalarının yerleĢtirildiği ilk çözümdür.
Statik RAM:
Statik RAM’ler ise daha yüksek hıza karĢın daha yüksek maliyetlidir ve daha büyük mimari bir yapı kullanır. Bu sebeple genellikle küçük boyutlu olarak ön bellek amacıyla kullanılır. Daha çok devreye entegre durumdadır ve yenisi ile değiĢtirilmesi zordur.
DRAM (dynamic random access memory – dinamik RAM):
ġu anda en popüler bellek türü olan dinamik RAM, düĢük maliyet, küçük mimari yapı ve makul derecede hız sunması sayesinde genellikle sistem hafızası olarak kullanılır. Uygun maliyetlerle yüksek kapasiteli ve esnek çözümler sunabilir.

Mikroskobik kapasitörler ve transistörler sayesinde 1 ve 0’ları saklayan özel bir tür yarı iletkendir.
Teknik olarak aralarındaki en önemli fark ise SRAM’in periyodik olarak yenilenmesi gerekmezken DRAM için periyodik yenileme gerekiyor olmasıdır.
DIMM RAM paketi (dual inline memory modüle - çift yönlü hafıza modülü)
SDRAM’ler baĢlangıcını DIMM modülleri olarak yapmıĢtır. Günümüzde hâlen kullanılan en popüler RAM paketidir. DIMM modüllerinin buffering ve ECC gibi bazı ilave fonksiyonları gerçekleyebilmesi için ekstra pinleri vardır.
Dizüstü bilgisayarlar için SO-DIMM olarak adlandırılan bir türevi bulunmaktadır.
Single/double sided DIMM
DIMM RAM yongaları PCB üzerindeki tek bir yüzeyde bulunur ise bu modül “single sided” olarak adlandırılır. Modül PCB’sinin her iki yüzeyinde de RAM yongaları varsa bu DIMM modülü “double sided” bir RAM olarak ifade edilir. Çift yüzeyli DIMM modülleri doğal olarak biraz daha kalındır ve bazı anakartlarda diğer slotların da dolmasına neden olabilir.
Anakartın desteklediği RAM türleri kapsamında, single veya double side DIMM modüllerinden hangilerini desteklediği de genelde kitapçıklarda belirtilmiĢtir.
DDR: Double data rate (iki kat veri transfer)
DDR, double data rate, yani iki kat veri transfer oranı sağlar. Yani aynı saat sinyalinde iki kat veri gönderebilmektedir.
DDR SDRAM’ler RDRAM’den daha yavaĢ olsa da ciddi fiyat avantajı ile endüstri standardı olmuĢtur

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/6.jpg.html

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/7.jpg.html

ROM (read only memory-salt okunabilir bellek)
ROM, sadece okunabilir bellekler için kullanılan genel bir ifadedir. Ġlk üretilen ROM sadece okunabilir özelliktedir. Daha sonra üretilen ROM çeĢitleri üzerinde elektriksel yöntemlerle değiĢiklik yapılabilmektedir. Bu tipteki hafıza birimleri elektrik kesildiğinde dahi bilgilerin saklanması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Genel olarak dört gruba ayrılır.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/8.jpg.html

MPROM (masceble programmable read only memory-maske programlı ROM)
Özel bir program veya veriyi maskelemek amacıyla kullanılan üretici tarafından programlanan ROM çeĢididir.
PROM (programmable read only memory- programlanabilir ROM)
Kullanıcı tarafından ROM programlayıcı adı verilen özel bir devre ile sadece bir defa programlanabilen ROM türüdür.

EPROM (erasable programmable read only memory- silinebilir programlanabilir ROM )
Morötesi ıĢık ile silinebilen, içerisindeki bilgiyi yıllarca koruyabilen ROM çeĢididir. Morötesi ıĢık koruyucu gövde üzerindeki quartz ile kapatılmıĢ küçük bir pencereden verilir.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...a7w/9.jpg.html

EEPROM/FLASH ROM (erasable programmable read only memory- silinebilir programlanabilir ROM )
Devrede iken elektriksel yolla bir kısmı ya da tamamı değiĢtirilebilen, silinebilen ve yeniden veri yüklenebilen bir ROM türüdür.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...7w/10.jpg.html

Bellek Seçimi
Genelde daha fazla performans için daha fazla RAM gerekmektedir. Özellikle birden fazla program açıkken genel sistem yavaĢlığı ve aĢırı sabit disk kullanımı veya “disk thrashing”dir.
Ram yetersiz olduğunda sabit diske daha çok baĢvurulduğundan sabit disk daha çok çalıĢıp ses üretir, buna disk trashing denir.
“Anakartın RAM türü ve kapasitesine göre desteklediği RAM hızları neler, önerilen marka ve modeller (QVL) listesi var mı, kaç adet RAM modülü takılabiliyor ve kaçı boĢ durumda; RAM boyutu önerilen düzeyde mi ve PageFile kullanımı uygulamalar açık ve kapalı olması durumunda nasıl değiĢiyor?” gibi soruların cevapları bize uygun RAM seçimi için yol gösterecektir.

Bellek Montajı
Bilgisayarda bulunan chipler düĢük voltajla çalıĢtığı için insan vücudundaki statik elektrikten zarar görme ihtimali vardır. Bunun için elektrostatik deĢarj yapılmalıdır.
RAM’lar yuvalarına yerleĢtirilip bastırılınca yandaki kilitler çentiklere denk gelerek çıkmasını engelleyecektir. Masaüstü bilgisayarda ram modülleri dik olarak yerleĢtirilirken dizüstü bilgisayarlarda yatay olarak yerleĢtirilir.

http://www.upload.gen.tr/resim.php/w...7w/11.jpg.html
__________________

Mesajı son düzenleyen Deamoon ( 15-10-11 - 19:46 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-10-11, 11:09 #2
qyy qyy çevrimdışı
Varsayılan C: Ram(Bellek)Nedir?


Bu ramların fiyatı kaç?Nerde satılır?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-11-11, 20:55 #3
Ravinq Ravinq çevrimdışı
Varsayılan C: Ram(Bellek)Nedir?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen qyy Mesajı Göster
Bu ramların fiyatı kaç?Nerde satılır?
Markadan Markaya Değişim Göstermektedir.Her RAM Her Anakarta Uyumlu Olmadığından Dolayı Burada Anlatılacak Bişi Değil Bir Servise Gidip Sorarsan Sana Hem Anlatır Hemde Fiyat Sunar.

Mesajı son düzenleyen Ravinq ( 14-11-11 - 20:58 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-01-12, 09:48 #4
4HeyAmiGo 4HeyAmiGo çevrimdışı
Varsayılan C: Ram(Bellek)Nedir?


pc yedek parça satan yerlere sor
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-12-12, 20:28 #5
BerkanShow BerkanShow çevrimdışı
Varsayılan C: Ram(Bellek)Nedir?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen qyy Mesajı Göster
Bu ramların fiyatı kaç?Nerde satılır?
Valla abi fiyat sorarsan 15 liradan başlayıp 3 milyara kadar gidiyor tabi bunların gb si var gb ne kadar yüksek ise o kadar iyidir mesela 4 gb lik ram 2 gb lik ramdan çok daha iyidir ama normal bir bilgisayarda 2 veya 4 gb ram gerekir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:33
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2015